Kruimelpad

Ontwerpbesluit codewijziging netverliezen op elektriciteitsverbinding Noorwegen - Nederland

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit  opgesteld naar aanleiding van het voorstel van Netbeheer Nederland om de Netcode Elektriciteit aan te passen.

Tussen Noorwegen en Nederland ligt een gelijkstroom elektriciteitskabel met een capaciteit van 700 MW. Deze kabel verbindt het Noorse transportnetwerk met dat van Nederland (hierna: de NorNed-verbinding). Deze kabel is in gezamenlijk beheer van de Noorse en Nederlandse transmissienetbeheerders, respectievelijk Statnett SF (hierna: Statnett) en TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT).

De kabel verbindt niet alleen de transportnetwerken fysiek maar koppelt ook de beide elektriciteitsmarkten. Daarmee is de kabel onderdeel van de Noordwest Europese marktkoppelingsregio. In deze regio komen vraag en aanbod bijeen via een marktkoppelingsalgoritme. Het algoritme heeft tot doel de globale welvaart voor de regio te maximaliseren.

Indien de vraag groter is dan de capaciteit van een interconnector dan krijgt deze capaciteit een prijs. Deze prijs vermenigvuldigd met het getransporteerde volume vormt de zogenoemde veilingopbrengsten die ter beschikking komen van de transmissienetbeheerders, TenneT en Statnett. De netto veilingopbrengsten kunnen deze netbeheerders aanwenden om de transporttarieven in hun beheersgebied te verlagen of om te gebruiken voor investeringen in het behoud of vergroten van interconnectiecapaciteit.

Door de lengte van de kabel, 580 km, en de transformatie van wissel- naar gelijkstroom en omgekeerd gaat er tijdens het transport elektriciteit verloren; het volume aan de importzijde is ongelijk aan het volume aan de exportzijde. Het verschil zijn de netverliezen. De transmissienetbeheerders moeten dit verschil corrigeren en kopen  daarvoor energie in via een leverancier met wie zij een contract hebben afgesloten. De netbeheerders maken hiervoor kosten.

Momenteel dekken de netbeheerders de kosten van deze netverliezen vanuit de bruto veilingopbrengsten. Het algoritme houdt dus geen rekening met deze netverliezen. Hierdoor  kan het voorkomen dat de kabel stroom transporteert terwijl de opbrengsten lager zijn dan de kosten voor energieverliezen. Met andere woorden, de globale welvaart is suboptimaal.
De netbeheerders stellen voor dat deze netverliezen integraal in het algoritme meegenomen worden, via een  zogenaamde verliesfactor. Om de globale welvaart te optimaliseren zal het algoritme minder of geen transportcapaciteit aan de verbinding toewijzen wanneer de opbrengsten lager zijn dan de kosten.

ACM  heeft dit voorstel beoordeeld en stelt dit voorstel met twee toevoegingen en één voorwaarde vast. Deze voorwaarde heeft betrekking op de hoogte van de verliesfactor. ACM beschouwt deze als onderdeel van de congestiebeheersprocedures. Transmissienetbeheerders moeten op een later moment de hoogte van de verliesfactor aan de betrokken toezichthouders ter goedkeuring voorleggen.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt binnen deze 6 weken ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven. Dat gebeurt meestal via een hoorzitting. Als ACM een zienswijze ontvangt nadat de periode van 6 weken voorbij is, dan neemt ACM deze zienswijze niet meer in behandeling.