Kruimelpad

OPTA geeft advies na analyse 'Concurrentie op de postmarkt'

In vervolg op een eerder onderzoek naar de doeltreffendheid en effecten van artikel 9 van de Postwet 2009, heeft OPTA een analyse uitgevoerd en advies gegeven.

Hierbij heeft OPTA de huidige regelgeving als uitgangspunt genomen. De analyse wijst uit dat PostNL een dominante positie heeft in de segmenten consumentenpost, zakelijke tijdskritische post (bezorging binnen 24 uur) en zakelijke niet-tijdskritische post (bezorging na 24 uur). OPTA concludeert dat de concurrentie op de Nederlandse postmarkt zich onvoldoende ontwikkelt. Door de dominante positie van PostNL bestaat een risico dat mededingingsproblemen in de postmarkt optreden.

In het bijbehorende advies stelt OPTA daarom wijzigingen in de Postwet 2009 voor om deze risico’s te beperken en zo de concurrentie te bevorderen, waaronder:
- Effectievere regels op het gebied van kostenoriëntatie, kostentoerekening en transparantie om buitensporig hoge prijzen, kruissubsidie en roofprijzen te voorkomen.
- Uitbreiding van de non-discriminatieverplichting om prijsdiscriminatie, koppelverkoop en overstapdrempels tegen te kunnen gaan.

Daarnaast pleit OPTA voor betere mogelijkheden om toezicht te kunnen houden op de kwaliteit van de postbezorging. OPTA ziet verder mogelijkheden om effectiever toezicht te houden als aan twee randvoorwaarden wordt voldaan, namelijk een verbeterde bevoegdheid om informatie te vorderen en specifieke wettelijke eisen aan de uitvoerder(s) van de universele postdienst.

Door beter in te kunnen grijpen in de kwaliteit van en de tarieven voor de postbezorging in Nederland, kan OPTA het belang van de consument beschermen. Daarnaast kan OPTA met de voorgestelde concurrentiebevorderende maatregelen de voordelen van een geliberaliseerde postmarkt voor zakelijke verzenders vergroten.

Op 15 december 2011 heeft de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie , OPTA’s rapport aangeboden aan de Tweede Kamer.