Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit codewijziging i.v.m. gegevensuitwisseling (SO Verordening)

De codewijzigingen in dit ontwerpbesluit komen voort uit artikel 40, vijfde lid, van Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (hierna: SO Verordening). Voor informatie over deze Verordening:

Wat zijn de Europese Verordeningen Elektriciteit?

Welke wijzigingen worden voorgesteld?

Het ontwerpbesluit bouwt voort op het ontwerpbesluit voor het samenvoegen van de Netcode elektriciteit en de Systeemcode elektriciteit. Dat is te vinden onder:

Ontwerpbesluit samenvoeging Netcode en Systeemcode elektriciteit

In de nieuwe “Netcode elektriciteit” zijn alle bestaande bepalingen rondom gegevensuitwisseling opgenomen in een separaat hoofdstuk, namelijk hoofdstuk 13. In onderhavig ontwerpbesluit wordt hoofdstuk 13 vervangen door een nieuw hoofdstuk 13, waarvan de paragrafenstructuur is afgestemd op de structuur van de gegevensuitwisseling in de GL SO. Er wordt daarbij voor zowel op het net aangesloten partijen (elektriciteitsproducenten en verbruiksinstallaties) als voor netbeheerders een aantal nieuwe verplichtingen in het leven geroepen.

Daarnaast bevat het ontwerpbesluit de toevoeging van een aantal artikelleden, die nodig zijn om de gegevensuitwisseling in het nieuwe hoofdstuk 13 eenduidig te kunnen beschrijven.       

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. De ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven. De laatste dag waarop u uw zienswijze kunt indienen is 15 januari 2019.

 

Documenten

Ontwerpbesluit codewijziging SO gegevensuitwisseling (PDF - 273.03 KB)
 

Bijlagen

Voorstel gezamenlijke netbeheerders en TenneT inzake de implementatie van GL SO, artikel 40, 5 over (technische) gegevensuitwisseling (PDF - 4.65 MB)