Kruimelpad

Besluit

Besluit Codewijziging ivm gegevensuitwisseling (SO Verordening)

15-03-2019

De codewijzigingen in dit besluit komen voort uit artikel 40, vijfde lid, van Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (hierna: SO Verordening).

Meer over deze Verordening

Welke wijzigingen worden voorgesteld?

Dit besluit bouwt voort op het Besluit over het samenvoegen van de Netcode elektriciteit en de Systeemcode elektriciteit van 20 december 2018.
In de nieuwe Netcode elektriciteit zijn alle bestaande bepalingen rondom gegevensuitwisseling opgenomen in een separaat hoofdstuk, namelijk hoofdstuk 13. In onderhavig besluit wordt hoofdstuk 13 vervangen door een nieuw hoofdstuk 13, waarvan de paragrafenstructuur is afgestemd op de structuur van de gegevensuitwisseling in de GL SO. Er wordt daarbij voor zowel op het net aangesloten partijen (elektriciteitsproducenten en verbruiksinstallaties) als voor netbeheerders een aantal nieuwe verplichtingen in het leven geroepen.