Kruimelpad

Ontwerp codebesluit standaardjaarinvoeding en standaardjaarafname

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit opgesteld voor het wijzigen van de Informatiecode elektriciteit en gas. Het ontwerpbesluit is gebaseerd op een voorstel van de Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU).

Wat is het doel van het ontwerpbesluit?

Met dit ontwerpbesluit wordt het standaardjaarverbruik elektriciteit vervangen door standaardjaarafname en standaardjaarinvoeding. Het standaardjaarverbruik is een maat voor de hoeveelheid elektriciteit die jaarlijks op een aansluiting wordt verbruikt. Door de komst van zonnepanelen wordt op steeds meer aansluitingen niet alleen elektriciteit afgenomen van het net, maar ook elektriciteit op het net ingevoerd. Processen van energiebedrijven die gebaseerd zijn op het standaardjaarverbruik werken daardoor niet optimaal. Door dit te vervangen door standaardjaarafname en standaardjaarinvoeding worden de processen van energiebedrijven verbeterd. Dit is mede in het belang van de afnemers van elektriciteit en het draagt bij aan de energietransitie.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u ruim 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen, namelijk tot en met 15 januari 2021. De ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?