Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Informatiedocument Tarieven NC TAR voor de tarievenperiode 2018

30-11-2017

Met dit informatiedocument voldoet de ACM aan de publicatieverplichtingen conform artikel 30 van de netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas (NC TAR).

Dit artikel schrijft voor dat een maand voor aanvang van de tariefperiode informatie wordt gepubliceerd door de toezichthouder of de transmissiesysteembeheerder over de totstandkoming van de tarieven die GTS in rekening mag brengen. De ACM heeft besloten dat ze deze informatie zelf publiceert.

Deze publicatieverplichting is in werking getreden per 1 oktober 2017. Andere verplichtingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de referentieprijsmethodologie, treden op een later moment, namelijk 31 mei 2019, in werking. De tarieven van 2018 voldoen dus nog niet aan deze verplichtingen. De ACM publiceert dus ook informatie wanneer deze in strijd is met of nog niet voldoet aan alle artikelen van NC TAR. Daarnaast heeft de ACM nog niet alle gevraagde informatie. De ACM publiceert wel zoveel mogelijk informatie, voor zover zinvol.