Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Advies Tarieven 2018 Drinkwaterbedrijf WML

De ACM geeft in dit rapport een advies aan de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) over de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018 van WML.

De ILT houdt toezicht op de naleving van vrijwel de gehele Drinkwaterwet. Dat geldt onder meer voor bepalingen die gaan over de totstandkoming van de drinkwatertarieven. De ILT moet voor dat toezicht advies vragen aan de ACM.

De ACM toetst de drinkwatertarieven in drie stappen. Bij de eerste stap is het van belang dat een drinkwaterbedrijf alleen kosten raamt voor drinkwateractiviteiten zoals bedoeld in de wet. Dit moet blijken uit een transparante toerekening van de kosten van een drinkwaterbedrijf naar drinkwatertaken en niet-drinkwatertaken. Wanneer de kostentoerekening niet op een correcte wijze plaatsvindt, kan dit leiden tot kruissubsidies en daarmee tot te hoge of te lage drinkwatertarieven.

Bij de tweede stap is het van belang dat met de tarieven niet meer inkomsten worden behaald dan de geraamde kosten, de zogenaamde toets van kostendekkendheid op totaalniveau. Tevens vindt de ACM het van belang dat de drinkwaterbedrijven duidelijk maken hoe de tarieven voor vastrecht en de levering van drinkwater tot stand komen uit de onderliggende kosten. In de derde stap voert de ACM een aantal overkoepelende toetsen uit.

Conclusies voor WML

De ACM geeft hieronder voor WML voor tariefjaar 2018 de belangrijkste conclusies weer.

1. Drinkwaterkosten

WML heeft – sinds de introductie van een kostprijsmodel in 2016 – aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd in de transparantie bij de totstandkoming van de drinkwatertarieven. WML verdeelt de begrote kosten over drinkwaterlevering, kosten voor overige wettelijke taken, kosten voor niet-wettelijke taken en kosten voor activiteiten in het buitenland. De ACM stelt vast dat WML de classificatie van haar activiteiten naar drinkwater, overig wettelijk en niet-wettelijk inzichtelijk en transparant heeft gemaakt. De ACM constateert dat er bij de activiteiten die WML als drinkwatertaken heeft aangemerkt sprake lijkt te zijn van een mix van drinkwatertaken (zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 en 2 van de Drinkwaterwet) en overige wettelijke activiteiten.

WML heeft ten opzichte van 2016 stappen gezet in het zichtbaar maken van de wijze waarop de gerealiseerde verbetering van de kostenefficiëntie en onderlinge prestatievergelijking zijn betrokken bij het ramen van de kosten.

WML is per 1 januari 2018 gestart met levering van proceswater aan haar dochteronderneming ‘Proceswater Limburg BV’ (PWL). WML heeft aangegeven dat dit in de praktijk betekent dat het proceswater van dezelfde kwaliteit is als drinkwater. Proceswater wordt dan ook over dezelfde leidingen aan de gebruikers geleverd als drinkwater.

Hoewel de ACM van mening is dat het opzetten van een aparte entiteit voor het leveren van ander water dan drinkwater kan bijdragen aan het voldoen aan de wettelijke bepalingen, is de ACM kritisch op de invulling die WML heeft gegeven aan de kostensplitsing. De keuzes die WML heeft gemaakt bij de scheiding tussen de kosten voor levering van drinkwater enerzijds en de levering van proceswater anderzijds waarborgt volgens de ACM onvoldoende dat enkel kosten voor drinkwater worden gedekt door de drinkwatertarieven. De ACM acht dit in strijd met de wettelijke bepaling.

2. Drinkwatertarieven

WML stelt haar tarieven vast op basis van haar eigen tariefbeleid. Bij het vaststellen van de tarieven hanteert WML de uitkomsten van het kostprijsmodel. Het kostprijsmodel geeft inzicht in de bijbehorende kostprijs van elk van de tarieven. WML heeft, met uitzondering van de resterende gedifferentieerde tarieven, inzichtelijk gemaakt waardoor de verschillen tussen de eigen vermogenskosten per tariefgroep worden verklaard.

 

Documenten

Advies WML drinkwatertarieven (PDF - 520.05 KB)