Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Advies Tarieven 2018 Drinkwaterbedrijf PWN

De ACM geeft in dit rapport een advies aan de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) over de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018 van PWN.

De ILT houdt toezicht op de naleving van vrijwel de gehele Drinkwaterwet. Dat geldt onder meer voor bepalingen die gaan over de totstandkoming van de drinkwatertarieven. De ILT moet voor dat toezicht advies vragen aan de ACM.

De ACM toetst de drinkwatertarieven in drie stappen. Bij de eerste stap is het van belang dat een drinkwaterbedrijf alleen kosten raamt voor drinkwateractiviteiten zoals bedoeld in de wet. Dit moet blijken uit een transparante toerekening van de kosten van een drinkwaterbedrijf naar drinkwatertaken en niet-drinkwatertaken. Wanneer de kostentoerekening niet op een correcte wijze plaatsvindt, kan dit leiden tot kruissubsidies en daarmee tot te hoge of te lage drinkwatertarieven.

Bij de tweede stap is het van belang dat met de tarieven niet meer inkomsten worden behaald dan de geraamde kosten, de zogenaamde toets van kostendekkendheid op totaalniveau. Tevens vindt de ACM het van belang dat de drinkwaterbedrijven duidelijk maken hoe de tarieven voor vastrecht en de levering van drinkwater tot stand komen uit de onderliggende kosten. In de derde stap voert de ACM een aantal overkoepelende toetsen uit.

Conclusies voor PWN

De ACM geeft hieronder voor PWN voor tariefjaar 2018 de belangrijkste conclusies weer.

1. Drinkwaterkosten

PWN heeft – sinds de introductie van een kostprijsmodel in 2016 – aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd in de transparantie bij de totstandkoming van de drinkwatertarieven. PWN verdeelt de begrote kosten over drinkwaterlevering, kosten voor overige wettelijke taken, kosten voor niet-wettelijke taken en kosten voor activiteiten in het buitenland. De ACM stelt vast dat PWN de classificatie van haar activiteiten naar drinkwater, overig wettelijk en niet-wettelijk inzichtelijk en transparant heeft gemaakt. De ACM constateert dat er bij de activiteiten die PWN als drinkwatertaken heeft aangemerkt sprake lijkt te zijn van een mix van drinkwatertaken (zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 en 2 van de Drinkwaterwet) en overige wettelijke activiteiten. Ten aanzien van de kostenverdeling naar specifieke tariefcategorieën merkt de ACM op dat PWN de door haar gebruikte verdeelsleutels nog beter zou kunnen onderbouwen.

PWN heeft ten opzichte van 2016 stappen gezet in het zichtbaar maken van de wijze waarop de gerealiseerde verbetering van de kostenefficiëntie en onderlinge prestatievergelijking zijn betrokken bij het ramen van de kosten. De ACM merkt echter op dat PWN meer inzicht zou kunnen geven in de concrete maatregelen die zij heeft getroffen op basis van het verbeterplan en de efficiëntieverbetering nog transparanter en zorgvuldiger weer zou kunnen geven.

PWN heeft tijdens de wederhoor aangegeven dat bij de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2019 aan deze punten opvolging gegeven zal worden.

2. Drinkwatertarieven

PWN stelt haar tarieven vast op basis van haar eigen tariefbeleid. Bij het vaststellen van de tarieven hanteert PWN de uitkomsten van het kostprijsmodel. Het kostprijsmodel geeft inzicht in de bijbehorende kostprijs van elk van de tarieven. PWN heeft inzichtelijk gemaakt waardoor de verschillen tussen de eigen vermogenskosten per tariefgroep worden verklaard.

 

Documenten

Advies PWN drinkwatertarieven 2018 (PDF - 482.64 KB)