Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Advies Drinkwatertarieven 2018

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft advies gevraagd aan de ACM over de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018. ACM heeft voor elk van de tien drinkwaterbedrijven beoordeeld en of daarbij de relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd. In deze brief beschrijft ACM haar algemene bevindingen over de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018. Voor de beschrijving van de werkwijze van de ACM en de bevindingen per drinkwaterbedrijf verwijst de ACM naar de individuele beoordelingsrapportages van de drinkwaterbedrijven.

Achtergrond

De drinkwatertarieven dienen op transparante wijze tot stand te komen, non-discriminatoir te zijn en de relevante kosten voor drinkwatertaken te dekken. In 2016 was de belangrijkste bevinding dat – ondanks de introductie van een kostprijsmodel – op een aantal punten onvoldoende sprake was van transparantie.

De ACM oordeelde dat de transparantie ontoereikend was ten aanzien van de scheiding van kosten voor drinkwater- en niet-drinkwatertaken, de relatie tussen kosten en tarieven, het meten van kostenefficiëntie en het betrekken van de efficiëntieverbetering in de tarieven. Als gevolg van de geconstateerde tekortkomingen over 2016 heeft de ILT de drinkwaterbedrijven aangegeven over te gaan tot een aanwijzing conform artikel 13, tweede lid, van de Drinkwaterwet als blijkt dat – op grond van de uitkomsten van de toetsing van de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018 – de drinkwaterbedrijven opnieuw niet aan de wettelijke bepalingen voldoen.

Conclusie

Alle drinkwaterbedrijven hebben zichtbaar gewerkt om de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018 transparanter te maken. De wijze waarop de drinkwaterbedrijven in 2018 zijn omgegaan met het kostprijsmodel en de toelichting daarbij is waarneembaar verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. Dit ziet met name op de navolgbaarheid van kostentoerekeningen en de daarbij toegepaste verdeelsleutels. De ACM is van mening dat deze verbeteringen er toe hebben geleid dat de drinkwaterbedrijven de totstandkoming van de drinkwatertarieven op een transparante wijze hebben gepresenteerd. Hiermee is het inzicht in de kosten die gedekt worden door de drinkwatertarieven sterk verbeterd.

De kostprijsmodellen bieden inzicht in welke kosten de drinkwaterbedrijven aan vastrecht en levering van drinkwater toerekenen. De drinkwaterbedrijven gebruiken dit voor de bepaling van de kostprijzen. Deze kostprijzen – in combinatie met het tariefbeleid – gebruiken de drinkwaterbedrijven bij het vaststellen van de tarieven.

De hoofdlijn van de bevindingen van de toetsen is opgenomen in de aanbiedingsbrief. Op onderdelen signaleert de ACM wel dat verdere verbetering door de drinkwaterbedrijven mogelijk is.

 

Documenten

Advies drinkwatertarieven 2018 (PDF - 114.9 KB)