Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Advies Tarieven 2018 Drinkwaterbedrijf WMD

28-01-2019

De ACM geeft in dit rapport een advies aan de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) over de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018 van WMD.

De ILT houdt toezicht op de naleving van vrijwel de gehele Drinkwaterwet. Dat geldt onder meer voor bepalingen die gaan over de totstandkoming van de drinkwatertarieven. De ILT moet voor dat toezicht advies vragen aan de ACM.

De ACM toetst de drinkwatertarieven in drie stappen. Bij de eerste stap is het van belang dat een drinkwaterbedrijf alleen kosten raamt voor drinkwateractiviteiten zoals bedoeld in de wet. Dit moet blijken uit een transparante toerekening van de kosten van een drinkwaterbedrijf naar drinkwatertaken en niet-drinkwatertaken. Wanneer de kostentoerekening niet op een correcte wijze plaatsvindt, kan dit leiden tot kruissubsidies en daarmee tot te hoge of te lage drinkwatertarieven.

Bij de tweede stap is het van belang dat met de tarieven niet meer inkomsten worden behaald dan de geraamde kosten, de zogenaamde toets van kostendekkendheid op totaalniveau. Tevens vindt de ACM het van belang dat de drinkwaterbedrijven duidelijk maken hoe de tarieven voor vastrecht en de levering van drinkwater tot stand komen uit de onderliggende kosten. In de derde stap voert de ACM een aantal overkoepelende toetsen uit.

Conclusies voor WMD

De ACM geeft hieronder voor WMD voor tariefjaar 2018 de belangrijkste conclusies weer.

1. Drinkwaterkosten

WMD heeft – sinds de introductie van het kostprijsmodel in 2016 – aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd in de transparantie bij de totstandkoming van de drinkwatertarieven. WMD verdeelt de begrote kosten over drinkwaterlevering, kosten voor overige wettelijke taken en kosten voor niet-wettelijke taken. Een zustermaatschappij van WMD verricht de buitenlandse activiteiten, waardoor WMD zelf geen kosten voor buitenlandse activiteiten kent. De ACM stelt vast dat WMD de classificatie van haar activiteiten naar drinkwater, overig wettelijk en niet-wettelijk inzichtelijk en transparant heeft gemaakt. De ACM constateert dat er bij de activiteiten die WMD als drinkwatertaken heeft aangemerkt sprake lijkt te zijn van een mix van drinkwatertaken (zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 en 2 van de Drinkwaterwet) en overige wettelijke activiteiten. WMD kan de kwalitatieve en kwantitatieve toelichting op de verdeelsleutels nog uitbouwen.

WMD heeft ten opzichte van 2016 stappen gezet in het zichtbaar maken van de wijze waarop de gerealiseerde verbetering van de kostenefficiëntie en onderlinge prestatievergelijking zijn betrokken bij het ramen van de kosten. WMD heeft aangegeven de ingeslagen weg te vervolgen om de kostenefficiëntie en onderlinge prestatievergelijking nog meer te betrekken bij totstandkoming van de tarieven 2019.

2. Drinkwatertarieven

WMD stelt haar tarieven vast op basis van haar eigen tariefbeleid. Bij het vaststellen van de tarieven hanteert WMD de uitkomsten van het kostprijsmodel. Het kostprijsmodel geeft inzicht in de bijbehorende kostprijs van elk van de tarieven. WMD heeft inzichtelijk gemaakt waardoor de verschillen tussen de eigen vermogenskosten per tariefgroep worden verklaard.

WMD heeft de overschrijding van de WACC in 2016 op een juiste wijze betrokken bij de vaststelling van de tarieven voor tariefjaar 2018.

De ACM merkt op dat de onderbouwing van overige tarieven (bijvoorbeeld voor het aansluittarief) geen onderdeel is van het huidige kostprijsmodel en derhalve verbetering behoeft.