Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Het opleggen van een boete

Bij een overtreding kan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een boete opleggen. Zij geeft deze boete aan de overtreder en eventueel aan degene die opdracht tot deze overtreding heeft gegeven of er een leidinggevende rol in heeft gespeeld. De boetes van de ACM kunnen oplopen tot 900.000 euro per overtreding. In sommige gevallen kan de boete nog hoger zijn en een percentage van de totale jaaromzet bedragen.

De ACM hanteert de volgende procedure bij het opleggen van een boete. Als toezichthouders van de ACM een overtreding vermoeden, kunnen zij besluiten om een onderzoek in te stellen. De bevindingen uit dit onderzoek kunnen zij in een rapport vastleggen, dat zij dan overgedragen aan de directie Juridische Zaken (JZ). Op basis van dit rapport adviseert JZ het bestuur van de ACM over het al dan niet opleggen van een boete en over de hoogte ervan. JZ doet zelf geen onderzoek meer.

Voordat JZ een advies voor het bestuur van de ACM opstelt, wordt de (advocaat van de) overtreder in de gelegenheid gesteld zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze te geven. JZ betrekt deze zienswijze bij haar advies. Als het bestuur van de ACM een boete oplegt, wordt dit gedaan via een boetebesluit.

Publicatie boete

Een openbare versie van het besluit wordt gepubliceerd op de website van de ACM.

Juridische hulp tegen een boetebesluit

Wanneer u betrokken bent bij een boeteprocedure bij de ACM kan het zijn dat u juridisch advies wenst. Voor juridisch advies kunt u contact opnemen met de volgende instanties:

  • Uw rechtsbijstandsverzekeraar, als u een rechtsbijstandverzekering hebt. Informeer of het geschil onder de dekking valt. 
  • Het juridisch loket,  www.juridischloket.nl, telefoonnummer 0900-8020 (€0,25 per minuut). Het juridisch loket is een onafhankelijke organisatie waar iedere burger telefonisch terecht kan voor juridisch advies en informatie
  • Een advocaat, zie  www.alleadvocateninnederland.nl

Het kan ook zijn dat u vanwege uw inkomen in aanmerking komt voor tegemoetkoming in de advocaatkosten. Kijk voor informatie hierover op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand, zie: www.rechtsbijstand.nl

Bent u het niet eens met een boetebesluit?

Bezwaar

Tegen een opgelegde boete kan binnen 6 weken na verzending van een boetebesluit bezwaar worden gemaakt bij het bestuur van de ACM. De bezwaarprocedure wordt gestart door het indienen van een bezwaarschrift. Hierin kan de (advocaat van de) bezwaarmaker zijn bezwaren kenbaar maken tegen de opgelegde boete. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten: de naam en adres van indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van bezwaar. Dit bezwaarschrift zal worden behandeld door de directie Juridische Zaken. Tijdens de bezwaarfase worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord tijdens een hoorzitting. Het bestuur van de ACM kan, indien het bezwaar ontvankelijk is, besluiten dat het bezwaarschrift gegrond of ongegrond is.

Beroep

Tegen het besluit van het bestuur van de ACM op het bezwaarschrift kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter (rechtbank Rotterdam).

Hoger Beroep

Tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam kan eventueel nog hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb). Ook het bestuur van de ACM kan hoger beroep instellen.

Voorlopige voorziening

Tegen publicatie van de boete kunt u een verzoek tot het nemen van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank.

Gaat de opgelegde of op te leggen boete uw draagkracht te boven?

U kunt dan een hardheidsverzoek bij de ACM indienen waarin u de ACM vraagt om af te zien van het opleggen van een boete (in de sanctiefase) dan wel de boete te matigen (in de bezwaarfase). U kunt dit verzoek doen door een draagkrachtformulier in te vullen en dit met financiële stukken te onderbouwen.

Vul het formulier volledig in en lever de gevraagde gegevens aan. De ACM heeft deze informatie nodig om uw verzoek goed te kunnen beoordelen.