Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Zienswijze Netbeheer Nederland op ontwerp codebesluit Rocof en Blindstroom

11-11-2019

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van Netbeheer Nederland op het ontwerp codebesluit waarmee de ACM zich voorneemt om Netcode elektriciteit te wijzigen over de blindvermogen-eisen en de frequentiegradiënt (RoCoF, Rate of Change of Frequency).

Wat is het doel van het ontwerp codebesluit?

Het ontwerp codebesluit gaat over twee eisen: blindvermogen en de frequentiegradiënt (RoCoF, Rate of Change of Frequency). Beide zijn eisen die worden gesteld aan productie-eenheden. De RfG Verordening is de basis voor deze eisen. De ACM is voornemens het voorstel gewijzigd vast te stellen.

Ten aanzien van blindstroom geldt het volgende. Netbeheer Nederland en TenneT stelden  zware eisen voor. De ACM neemt deze eisen niet over, maar stelt lichtere eisen vast zoals standaard door apparatuur kunnen worden geleverd.

De RfG Verordening verplicht daarnaast nieuwe eisen voor Rocof. Ook hier stelde Netbeheer Nederland en TenneT zware eisen voor. Deze neemt de ACM niet over. Als TenneT op een later moment wél kan aantonen dat zwaardere eisen nodig zijn, dan kan zij een nieuw codewijzigingsvoorstel indienen, met bijbehorende onderbouwing.

Wat houdt de zienswijze van Netbeheer Nederland in?

Netbeheer Nederland is van mening dat de voorgestelde eisen in het ontwerpbesluit over het blindvermogen en de frequentiegradiënt niet juist zijn en volgens hen moeten worden gewijzigd.

Wat doet de ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. De ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. Bij codebesluiten kunnen zienswijzen aanleiding geven voor de ACM om Netbeheer Nederland opdracht te geven het codevoorstel te wijzigen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?