Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Zienswijze Netbeheer Nederland op ontwerp codebesluit dataveiligheid

30-10-2018

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van Netbeheer Nederland op het ontwerp codebesluit waarmee de ACM zich voorneemt om de Informatiecode elektriciteit en gas, de Begrippencode elektriciteit en de Begrippencode gas  te wijzigen op het punt van de beveiliging van (persoons)gegevens.

Wat is het doel van het ontwerp codebesluit?

Het ontwerp codebesluit gaat over dataveiligheid. Netbeheerders, leveranciers en programmaverantwoordelijken moeten onderling gegevens uitwisselen. Bijvoorbeeld als een kleinverbruiker overstapt naar een nieuwe energieleverancier. Het ontwerp codebesluit legt vast hoe deze (persoons)gegevens beter moeten worden beschermd tegen onbevoegde toegang

Wat houdt de zienswijze van Netbeheer Nederland in?

De zienswijze van Netbeheer Nederland is een aanvulling op de zienswijze van de NEDU. Netbeheer Nederland stelt in haar zienswijze dat de ACM met het voorgenomen besluit algemeen verbindende voorschriften vaststelt die de netbeheerders niet kunnen naleven zonder (mogelijk) in strijd met andere wettelijke bepalingen te handelen en dus de netbeheerders feitelijk dwingt andere regels te overtreden. Netbeheer Nederland acht dit in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Daarnaast stelt Netbeheer Nederland dat, voordat de ACM het codebesluit vaststelt, eerst de vraag moet worden beantwoord voor welke van in de Informatiecode opgenomen gegevensuitwisselingen met marktpartijen de netbeheerders een wettelijke grondslag hebben.

Wat doet de ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. De ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat de ACM een besluit neemt?