Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Zienswijze NEDU op ontwerp codebesluit dataveiligheid

30-10-2018

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van NEDU op het ontwerp codebesluit waarmee de ACM zich voorneemt om de Informatiecode elektriciteit en gas, de Begrippencode elektriciteit en de Begrippencode gas  te wijzigen op het punt van de beveiliging van (persoons)gegevens.

Wat is het doel van het ontwerp codebesluit?

Het ontwerp codebesluit gaat over dataveiligheid. Netbeheerders, leveranciers en programmaverantwoordelijken moeten onderling gegevens uitwisselen. Bijvoorbeeld als een kleinverbruiker overstapt naar een nieuwe energieleverancier. Het ontwerp codebesluit legt vast hoe deze (persoons)gegevens beter moeten worden beschermd tegen onbevoegde toegang

Wat houdt de zienswijze van NEDU in?

In het ontwerpbesluit is naar de mening van de NEDU sprake van een motiveringsgebrek, omdat het ontwerpbesluit is gebaseerd op een onjuiste uitleg en daarmee toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming op de in de Informatiecode opgelegde verplichting tot gegevensverwerking.

Daarnaast leidt volgens de NEDU het besluit tot rechtsonzekerheid, doordat de toelichting op het ontwerpbesluit een onjuiste uitleg van de ACM bevat over de verplichting voor de netbeheerders om gegevens te verwerken.

Tot slot doet de NEDU gemotiveerde voorstellen tot verbetering van enkele artikelen.

Wat doet de ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. De ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat de ACM een besluit neemt?