Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel TenneT voor de toegestane inkomsten 2023 net op zee

TenneT heeft op 30 september 2022 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de inkomsten die zij in 2023 nodig heeft voor de uitvoering van haar taken als beheerder van het net op zee. In dit voorstel wordt onderscheid gemaakt tussen fase I en fase II van het net op zee. De kavels tot en met Hollandse Kust Noord behoren tot fase I. De kavels vanaf Hollandse Kust West Alpha en verder behoren tot fase II. De inkomsten zijn gelijk aan de verwachte efficiënte kosten van TenneT. De ACM beoordeelt dit voorstel en bepaalt naar verwachting eind 2022 de hoogte van de toegestane inkomsten van de netbeheerder van het net op zee in 2023. 

Wat stelt TenneT voor? 

De toegestane inkomsten van de netbeheerder van het net op zee bestaan uit een vergoeding voor de operationele kosten, een vergoeding voor de vermogenskosten tijdens de bouwfase van projecten en een vergoeding voor de kosten van projecten die in 2023 in bedrijf zijn of worden genomen. In het voorstel van TenneT komt dit neer op iets minder dan 301 miljoen euro voor fase I en ruim 70 miljoen euro voor fase II. 

Hoe ontvangt TenneT deze inkomsten?

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verstrekt een subsidie ter hoogte van de toegestane inkomsten van het net op zee. De subsidie is alleen van toepassing voor fase I. Over fase II geeft TenneT in haar voorstel aan: “Voor de projecten die betrekking hebben op het Net op zee fase II heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat niet het besluit genomen om de inkomsten via een subsidie aan TenneT te vergoeden. In de tarieven 2022 zijn voor het eerst de kosten voor het Net op Zee fase II overeenkomstig artikel 42a, derde lid van de E-wet verwerkt in de toegestane tariefinkomsten. Ook voor tarieven 2023 voegt TenneT de inkomsten voor het Net op Zee fase II toe aan het tarievenvoorstel 2023. Het gaat hierbij om een bedrag van EUR 70 miljoen.”

Wat doet TenneT? 

TenneT is in september 2016 aangewezen als netbeheerder voor het net op zee. TenneT legt een elektriciteitsnetwerk op zee aan en is verantwoordelijk voor het beheer van dit netwerk. Dit netwerk sluit windparken op zee aan met het netwerk op land. De netbeheerder van het net op zee heeft onder meer als taak om zijn netten in werking te hebben, te onderhouden en de veiligheid en betrouwbaarheid van de netten en van het transport van elektriciteit over de netten op de meest doelmatige wijze te waarborgen. 

Reageren

Vertrouwelijke informatie is verwijderd uit het inkomstenvoorstel. Belanghebbenden kunnen tot en met 20 oktober op het inkomstenvoorstel reageren. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld brancheorganisaties van grote afnemers en consumentenorganisaties. Reacties kunnen per mail worden toegestuurd aan DE-Tarievenbesluiten@acm.nl 

 

Documenten

Inkomstenvoorstel TenneT 2023 (PDF - 82.44 KB)
 

Bijlagen

Rekenmodule inkomstenvoorstel TenneT 2023 (XLSX - 89.17 KB)