Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Verzoek TenneT goedkeuring wijziging annex bij HAR (FCA Verordening)

16-08-2019

TenneT TSO B.V. heeft het voorstel voor een wijziging van de regionale specifieke eisen voor de Core capaciteitsberekeningsregio voor de geharmoniseerde toewijzingsregels voor langetermijnrechten betreffende transmissie (Harmonised Allocation Rules (hierna: HAR)) aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd. Dit voorstel ziet op een regionale annex bij de HAR.

De HAR bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM). Dit voorstel is er daar één van.

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 51 van de FCA Verordening een voorstel voor de voorwaarden voor het veilen van grensoverschrijdende capaciteit voor jaar- en maandtransporten van elektriciteit voorleggen aan de regulerende instanties, de zogenaamde HAR. Aanvullend hierop mogen transmissiesysteembeheerders voorstellen ontwikkelen voor regionale en biedzonegrens specifieke eisen betreffende de HAR. Deze regionale specifieke eisen vormen een annex bij de HAR. In het besluit van 17 oktober 2017 heeft de ACM de annex bij de HAR voor de Core regio goedgekeurd. Op 30 april 2018 heeft TenneT gewijzigde voorwaarden voor regionale specifieke eisen betreffende de HAR voor de Core regio aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd. Bij besluit van 27 maart 2019 heeft de ACM de huidige annex bij de HAR voor de Core regio goed gekeurd.

TenneT heeft op 8 augustus 2019 opnieuw gewijzigde voorwaarden voor regionale specifieke eisen betreffende de HAR voor de Core regio aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

Er zijn twee aanleidingen voor de voorgestelde wijziging: ten eerste wordt voor de biedzonegrens tussen België en Duitsland/Luxemburg een plafond ingevoerd voor de compensatie die aan de houders van langetermijntransmissierechten wordt betaald als deze rechten worden verminderd. Ten tweede zullen enkele specifieke bepalingen op de biedzonegrens Hongarije-Roemenië straks niet langer van toepassing zijn.

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie van de regio een besluit nemen. Dit is vermoedelijk 8 februari 2020.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 30 augustus 2019.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/19/035925.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat.DE@acm.nl