Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Goedkeuring verzoek TenneT TSO B.V. wijziging annex bij HAR (FCA Verordening)

De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) voor een wijziging van de regionale specifieke eisen voor de Core capaciteitsberekeningsregio voor de geharmoniseerde toewijzingsregels voor langetermijn transmissierechten (Harmonised Allocation Rules (hierna: HAR)) goed.

De HAR bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 51 van de FCA Verordening een voorstel voor de voorwaarden voor het veilen van grensoverschrijdende capaciteit voor jaar- en maandtransporten van elektriciteit voorleggen aan de regulerende instanties, de zogenaamde HAR. Aanvullend hierop mogen transmissiesysteembeheerders voorstellen ontwikkelen voor regionale en biedzonegrens specifieke eisen betreffende de HAR. Deze regionale specifieke eisen vormen een annex bij de HAR. Bij besluit van 27 maart 2019 heeft de ACM de huidige annex bij de HAR voor de Core regio goed gekeurd.

TenneT heeft op 8 augustus 2019 opnieuw een gewijzigde annex bij de HAR voor de Core regio aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

Er zijn twee wijziging in de annex doorgevoerd: ten eerste wordt voor de biedzonegrens tussen België en Duitsland/Luxemburg een plafond ingevoerd voor de compensatie die aan de houders van langetermijntransmissierechten wordt betaald als deze rechten worden verminderd. Ten tweede zijn enkele specifieke bepalingen op de biedzonegrens Hongarije-Roemenië niet langer van toepassing.

Goedkeuring

In het besluit van 10 oktober 2019 keurt de ACM het voorstel voor de wijziging van de regionale specifieke eisen voor de Core capaciteitsberekeningsregio voor de HAR goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de FCA Verordening.

De regulerende instanties van de regio hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

Lees het bericht in de Staatscourant

 

Documenten

Besluit TenneT wijziging annex HAR (PDF - 210.41 kB)