Kruimelpad

Besluit

Goedkeuring verzoek TenneT wijziging annex bij HAR voor Core regio (FCA Verordening)

12-04-2019

De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) voor een wijziging van de regionale specifieke eisen voor de Core capaciteitsberekeningsregio voor de geharmoniseerde toewijzingsregels voor langetermijntransmissierechten (Harmonised Allocation Rules, hierna: HAR) goed.

De HAR bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Verzoek TenneT goedkeuring wijziging annex bij HAR voor de Core regio (FCA Verordening)

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 51 van de FCA Verordening een voorstel voor de voorwaarden voor het veilen van grensoverschrijdende capaciteit voor jaar- en maandtransporten van elektriciteit voorleggen aan de regulerende instanties, de zogenaamde HAR. Aanvullend hierop mogen transmissiesysteembeheerders voorstellen ontwikkelen voor regionale eisen betreffende de HAR. Deze regionale specifieke eisen vormen een annex bij de HAR. In het besluit van 17 oktober 2017 heeft de ACM de huidige annex bij de HAR voor de Core regio goedgekeurd.

TenneT heeft op 30 april 2018 gewijzigde voorwaarden voor regionale specifieke eisen betreffende de HAR voor de Core regio aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

Het voorstel ziet op de introductie van langetermijntransmissierechten aan de biedzonegrens Tsjechië – Slowakije.
Dat voorstel kon door de ACM niet worden goedgekeurd. Daarom heeft de ACM op 4 oktober 2018 aan TenneT verzocht het voorstel te wijzigen. Op 4 januari 2019 heeft TenneT aan de ACM een gewijzigd voorstel voorgelegd.

Goedkeuring

In het besluit van 27 maart 2019 keurt de ACM het voorstel voor de wijziging van de regionale specifieke eisen voor de Core capaciteitsberekeningsregio voor de HAR goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de FCA Verordening.

De regulerende instanties van de Core capaciteitsberekeningsregio hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

Naar het bericht op Staatscourant