Kruimelpad

Verzoek TenneT goedkeuring voorstel wijziging CWE flow-based ID

TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) heeft een voorstel tot wijziging van de flow-based capaciteitsberekeningsmethodologie voor intraday in Centraal-West Europa (hierna: het voorstel tot wijziging van CWE flow-based intraday) aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd. CWE flow-based intraday is eerder goedgekeurd door de ACM bij besluit van 15 september 2017.

Wat is flow-based?

De elektriciteitsnetten van de landen in Centraal-West-Europa (CWE) zijn onderling verbonden, hetgeen handel in elektriciteit tussen de verschillende landen mogelijk maakt. Concurrentie tussen producenten van verschillende landen leidt tot een scherpere prijs op de groothandelsmarkten. De transportcapaciteit tussen de verschillende landen is echter beperkt en om deze reden moet de beschikbare capaciteit efficiënt worden benut.

Bij besluit van 10 april 2015 in zaak 13.0852.52 heeft de ACM eerder flow-based marktkoppeling voor het day-ahead tijdsbestek goedgekeurd. Door flow-based marktkoppeling voor day-ahead wijst het prijskoppelingsalgoritme de capaciteit toe aan transacties die een hoge waarde vertegenwoordigen én een lage belasting op het net veroorzaken. Dit leidt tot een optimaal gebruik van het elektriciteitsnet.

Nadat de toewijzing van capaciteit tussen 12:00 en 13:00 uur op de dag voor levering is voltooid, start de continue intraday handel om 22:00 uur. Momenteel gebruikt de intraday handel de capaciteit die is overgebleven uit flow-based day-ahead.

De bij besluit van 15 september 2017 goedgekeurde CWE flow-based intraday methodologie verandert dit en heeft als doel om door middel van een nieuwe berekening de capaciteit voor de intraday handel te bepalen. Dit gebeurt op een soortgelijke manier als bij de flow-based day-ahead methodologie. Het voordeel is dat de CWE flow-based intraday berekening dichter op het moment van levering plaatsvindt en dus rekening kan houden met de laatste prognoses voor productie en afname. Met name de productie van wind- en zonne-energie kan beter worden voorspeld.

Voorstel tot wijziging CWE Flow-based intraday

Aan de eerdere goedkeuring van CWE flow-based intraday zijn de voorwaarden verbonden dat (i) de start van de toepassing van CWE flow-based intraday dient plaats te vinden voor 1 oktober 2018 en (ii) de ACM uiterlijk drie maanden voor de start een voorstel tot wijziging van CWE flow-based intraday dient te ontvangen. De ACM heeft verzocht om wijzigingen met betrekking tot de bepalingen in CWE flow-based intraday over het “Day ahead Common Grid Model”, de “Flow Reliability Margin” en de “Remedial Action Optimization”. TenneT heeft naar aanleiding van deze voorwaarden dit voorstel tot wijziging van CWE flow-based intraday ingediend.

TenneT heeft aangegeven dat CWE flow-based intraday niet op 1 oktober 2018 in werking kan treden. TenneT heeft verzocht om de voorwaarde in het besluit van 15 september 2017 dat de start van de toepassing van CWE Flow-based intraday dient plaats te vinden voor 1 oktober 2018 te wijzigen in een voorwaarde dat de start van de toepassing van deze methodologie dient plaats te vinden voor 1 oktober 2019.

TenneT heeft dit voorstel tot wijziging van CWE Flow-based intraday ontwikkeld met de andere TSB’s van de CWE-regio.

N.B. Het verzoek tot vertrouwelijkheid van bijlage 2 bij de Explanatory note (opgenomen in de begeleidende brief) is inmiddels door TenneT ingetrokken.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 14 augustus 2018.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/18/032890.

per post:

Autoriteit Consument & Mark
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat.DE@acm.nl

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.