Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Verzoek derogatie dagveiling balanceringscapaciteit

30-10-2019

TenneT TSO B.V. heeft een verzoek tergoedkeuring aan de ACM voorgelegd voor een derogatie van de verplichting o.b.v. artikel 6, negende lid van Verordening (EU) 2019/943 om per 1 januari 2020 dagveilingen toe te passen voor de inkoop van balanceringscapaciteit.

Het inkopen van balanceringscapaciteit op basis van dagveilingen bevordert de mededinging en vrije handel in de capaciteit die TenneT nodig heeft vraag en aanbod te balanceren. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

Clean Energy Package

Op 4 juli 2019 is Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit in werking getreden. Deze Verordening is een belangrijk onderdeel van het “Clean Energy Package” (CEP), dat tot doel heeft om een Europese elektriciteitsmarkt te vervolmaken. Op grond van de CEP Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie aan verregaande verplichtingen voldoen. Voor diverse onderdelen daarvan kunnen de transmissiesysteembeheerders derogaties aanvragen bij hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 6, negende lid van de CEP Verordening per 1 januari 2020 dagveilingen toepassen voor de inkoop van balanceringscapaciteit. Op 24 oktober 2019 ontving de ACM van TenneT een verzoek tot derogatie van deze verplichting.

De ACM moet vóór 1 januari 2020 een besluit nemen op dit derogatieverzoek.


Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 13 november 2019.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/19/036678.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat.DE@acm.nl

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.