Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak voorzieningenrechter CBb over openbaarmaking marktverkenning

De ACM besloot in 2021 om een marktverkenning te publiceren over de vraag – en aanbodzijde van ZIS/EPD-systemen (Ziekenhuisinformatiesystemen en Elektronisch Patiënten Dossier-systemen) en digitale gegevensuitwisseling in de ziekenhuissector. Een marktorganisatie die genoemd wordt in deze marktverkenning vroeg de rechter om publicatie voorlopig tegen te houden. Zij vreest dat publicatie haar reputatie schaadt.

Op grond van artikel 12w Instellingswet Autoriteit Consument en Markt heeft de ACM de bevoegdheid om marktverkenningen openbaar te maken. De ACM maakt van die bevoegdheid gebruik als dat – kort samengevat – nuttig en nodig is vanuit het oogpunt van voorlichting en transparantie. Gelet op de met publicatie beoogde doelen, vond de ACM openbaarmaking van de marktverkenning voor deze marktorganisatie niet onevenredig nadelig.

De rechtbank oordeelde eerder dat de ACM had voldaan aan de verplichting om zich te vergewissen van het zorgvuldig tot stand komen van de marktverkenning. De rechtbank stond de ACM daarom publicatie toe. De rechtbank vond een mogelijk nadeel voor de betreffende marktorganisatie niet onevenredig.

Daaropvolgend verzocht de marktorganisatie het CBb om de publicatie voorlopig tegen te houden. Op 22 maart 2022 wees de voorzieningenrechter van het CBb dit verzoek gedeeltelijk toe.

De voorzieningenrechter wil vanwege de complexiteit en omvang van de zaak, de tijd nemen om grondiger de afweging te bestuderen om tot een definitief oordeel te komen. Tot het definitieve oordeel, mag de ACM alleen de managementsamenvatting van de marktverkenning publiceren.

De voorzieningenrechter begrijpt de vrees voor reputatieschade. Publicatie van de marktverkenning is onomkeerbaar. De publicatie van de ACM van 20 december 2021 ‘ZIS/EPD-systemen: Marktproblemen en oplossingsrichtingen, een tussenstand’ relativeert het belang van (onmiddellijke) publicatie van de marktverkenning. Publicatie van alleen de managementsamenvatting draagt ook bij aan het doel dat de ACM nastreeft en leidt niet tot onevenredig nadeel voor de marktorganisatie. 
Dit betekent dat de ACM voorlopig alleen de managementsamenvatting van de marktverkenning mag publiceren.