Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschilbesluit Stedin - TenneT TSO vordering compensatievergoeding

Op 1 maart 2006 heeft zich in het net van Stedin een storing voorgedaan. Deze storing had zijn oorsprong in het net van TenneT. Stedin heeft haar afnemers een compensatievergoeding uitgekeerd. Stedin vordert de door haar uitgekeerde vergoeding en de door haar hiertoe gemaakte uitvoeringskosten van TenneT, omdat de oorzaak van de storing in haar net lag.

Artikel 17 aanhef en onder k van de Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit (MR) is bedoeld als beleidskader voor de tariefstructuren en voorwaarden. Er vloeien dus geen rechten of plichten voor netbeheerders en afnemers uit voort. Artikel 6.3.2a van de Netcode was ten tijde van de storing nog niet in werking getreden. Een beroep op 'reflexwerking' van artikel 6.3.2a gaat niet op omdat de voorbeelden die hierbij genoemd worden, niet vergelijkbare civiele kwesties betroffen. De artikelen 6.3.1 en 6.3.2 zoals deze golden ten tijde van de storing bevatten geen taak of verplichting voor TenneT die zij in het onderhavige geval geschonden zou kunnen hebben. Stedin doet in het algemeen een beroep op de Samenwerkingsregeling (zonder een specifieke bepaling te noemen). De regeling bevat echter geen bepaling op basis waarvan Stedin de door haar uitgekeerde vergoedingen en gemaakte kosten bij TenneT kan terugvorderen.

TenneT heeft aldus geen van haar verplichtingen op grond van de E-wet en de Netcode geschonden. De klacht wordt ongegrond verklaard.

 

Bijlagen

103088-19 geschilbeslechting Stedin B.V. en TenneT TSO B.V. (PDF - 89.13 KB)