Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek TenneT goedkeuring veilingregels voor transmissierechten

Bij brief van 27 mei 2017 heeft TenneT een nieuwe versie van de Core Annex ingediend. De nummering in de Annex is gewijzigd. De gewijzigde versie is hieronder als bijlage bijgevoegd

TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) heeft een voorstel voor geharmoniseerde veilingregels van langetermijntransmissierechten aan de Autoriteit Consument & Markt (hierna: de ACM) ter goedkeuring voorgelegd.

De langetermijntransmissierechten bevorderen de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 zijn de Richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening) in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM). Dit voorstel is er daar één van.

Het voorstel

De FCA Verordening schrijft voor dat er geharmoniseerde toewijzingsregels voor langetermijnrechten betreffende transmissie moeten komen. Op basis van artikel 51 van de FCA Verordening moeten transmissiesysteembeheerders in de Europese Unie daartoe gezamenlijk een voorstel ontwikkelen voor het veilen en gebruiken van landsgrensoverschrijdende capaciteit voor jaar- en maandtransporten van elektriciteit.

De Europese transmissiesysteembeheerders hebben het voorstel voor de geharmoniseerde veilingregels (Harmonised Allocation Rules (HAR)) gezamenlijk opgesteld. TenneT heeft dit voorstel en ook twee Annexen bij deze HAR op 18 april 2017 bij de ACM voor goedkeuring ingediend. De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie in de Europese Unie een besluit nemen Dit is vermoedelijk op 18 oktober 2017.

In 2015 en 2016 heeft TenneT ook al voorstellen voor veilingregels ter goedkeuring voorgelegd bij de ACM. Op dat moment was de FCA Verordening nog niet in werking getreden en de voorstellen werden dan ook op vrijwillige basis voorgelegd. De ACM heeft die voorstellen goedgekeurd bij besluiten van 3 november 2015 en 13 oktober 2016.

Reacties zijn welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

Een mededeling van de ontvangst van de aanvraag is gepubliceerd in de Staatscourant. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk veertien dagen na publicatie van de mededeling in de Staatscourant.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer 17.0021.53.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl)

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Verzoek TenneT goedkeuring veilingregels voor transmissierechten (PDF - 23.64 MB)
 

Bijlagen

Gecorrigeerd verzoek TenneT goedkeuring veilingregels voor transmissierechten (PDF - 15.76 MB)