Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Verzoek BritNed goedkeuring veilingregels voor transmissierechten

28-04-2017

BritNed Development Limited (hierna: BritNed) heeft een voorstel voor geharmoniseerde veilingregels van langetermijntransmissierechten aan de Autoriteit Consument & Markt (hierna: de ACM) ter goedkeuring voorgelegd. BritNed is de beheerder van de elektriciteitskabel tussen Groot-Brittannië en Nederland.

De langetermijntransmissierechten bevorderen de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 zijn de Richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening) in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM) . Dit voorstel is er daar één van.

Het voorstel

De FCA Verordening schrijft voor dat er geharmoniseerde toewijzingsregels voor langetermijnrechten betreffende transmissie moeten komen. Op basis van artikel 51 van de FCA Verordening moeten transmissiesysteembeheerders in de Europese Unie daartoe gezamenlijk een voorstel ontwikkelen voor het veilen van landsgrensoverschrijdende capaciteit voor jaar- en maandtransporten van elektriciteit.

De Europese transmissiesysteembeheerders hebben het voorstel voor de geharmoniseerde toewijzingsregels (Harmonised Allocation Rules (HAR)) gezamenlijk opgesteld. BritNed heeft dit voorstel en ook een Annex bij deze HAR voor de biedzonegrens Nederland - Groot-Brittannië op 18 april 2017 bij de ACM voor goedkeuring ingediend. De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie in de Europese Unie een besluit nemen. Dit is vermoedelijk op 18 oktober 2017.

In 2015 en 2016 heeft BritNed ook al voorstellen voor veilingregels ter goedkeuring voorgelegd bij de ACM. Op dat moment was de FCA Verordening nog niet in werking getreden en de voorstellen werden dan ook op vrijwillige basis voorgelegd. De ACM heeft die voorstellen goedgekeurd bij besluiten van 3 november 2015 en 13 oktober 2016.

Toen week BritNed door middel van een BritNed Annex op veel punten af van de hoofdtekst van de geharmoniseerde veilingregels. Nu mag BritNed in een Annex alleen afwijken waar de FCA Verordening dat toelaat.

Reacties zijn welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

Een mededeling van de ontvangst van de aanvraag is gepubliceerd in de Staatscourant. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk veertien dagen na publicatie van de mededeling in de Staatscourant.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer 17.0021.53.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat.DE@acm.nl

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.