Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Rechtbank verklaart beroep van LPEV tegen prioriteringsbeslissing ACM ongegrond

16-04-2014

In juli 2012 heeft Stichting LPEV bij ACM een klacht ingediend over het Oranje Kruis. Volgens LPEV overtreedt het Oranje Kruis de mededingingswet door misbruik te maken van haar machtspositie. Dit misbruik zou bestaan uit de toelatingseis die het Oranje Kruis stelt aan deelname aan haar EHBO examens voor instructeurs. Die eis houdt in dat een kandidaat voor dit examen in het bezit moet zijn van een EHBO diploma van het Oranje Kruis. Een EHBO diploma van LPEV voldoet niet. Daarnaast zou het Oranje Kruis dusdanige lage prijzen berekenen voor examens aan kandidaten in de non-profit sector dat sprake is van prijsdumping. Hierdoor zou LPEV de kandidaten in de non-profit sector geen concurrerend aanbod kunnen bieden. ACM heeft de klacht van LPEV afgewezen.

Op 3 april jl. deed de rechtbank uitspraak  in het beroep dat LPEV had aangespannen tegen afwijzing van de klacht.

De Rechtbank heeft zich in haar uitspraak de vraag gesteld of ACM redelijkerwijs kon besluiten om geen nader onderzoek naar de klacht te doen mede in het licht van haar prioriteringsbeleid. De rechtbank bevestigt in vervolg op de VVR-uitspraak van het CBb en in lijn met haar eigen SPM- uitspraak dat ACM mag besluiten een klacht niet nader te onderzoeken wanneer een eerste globaal onderzoek geen aanwijzingen voor een overtreding oplevert, eventueel in combinatie met het gegeven dat sprake is van een (relatief) gering belang van deze zaak ten opzichte van andere zaken.

Het onderzoek in deze zaak heeft volgens de rechtbank geen concrete aanwijzingen opgeleverd die wijzen op een economische machtspositie van het Oranje Kruis of die wijzen op misbruik van een machtspositie. Daarnaast overweegt zij dat ACM terecht heeft geconcludeerd dat het economisch belang en het consumentenbelang om deze zaak te onderzoeken, gering is. De rechtbank vindt bovendien dat het onderzoek uitgevoerd door ACM naar aanleiding van de klacht voldoende zorgvuldig en uitgebreid is geweest. ACM heeft terecht besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de klacht.

Meer informatie over de uitspraak