Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Terinzagelegging ontwerpbesluit toezeggingen Mobiele operators

De Autoriteit Consument en Markt is van plan om voorgestelde toezeggingen van KPN, T-Mobile en Vodafone te accepteren. Daarom ligt het ontwerpbesluit nu ter inzage voor belanghebbenden. In een toezegging beloven partijen zich op de markt op een bepaalde manier te gedragen zodat zij niet zullen handelen op een wijze die mogelijk in strijd is met de Mededingingswet. Een toezegging kan door ACM bindend worden verklaard door een toezeggingsbesluit. In een dergelijk besluit wordt geen overtreding van de Mededingingswet vastgesteld, maar worden risico's voor de mededinging aangegeven van bepaald gedrag. Deze risico’s worden weggenomen door de toezeggingen.

Het Bestuur van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: het Bestuur) deelt mede dat van donderdag 21 november 2013 tot en met donderdag 2 januari 2014 het ontwerp-toezeggingsbesluit met betrekking tot aanvragen van Koninklijke KPN N.V., Vodafone Libertel B.V. en T-Mobile Netherlands B.V. met bijbehorende stukken gedurende zes weken voor belanghebbenden ter inzage ligt. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken kunnen, na afspraak, tijdens kantooruren worden ingezien ten kantore van de Autoriteit Consument en Markt, Muzenstraat 41, 2511 WB te Den Haag. Op verzoek wordt aan belanghebbenden gratis een afschrift van de ter inzage gelegde stukken verstrekt.

Hiervoor kun u contact opnemen met mevrouw Kelly Vink-Teeven, Kelly.Vink-Teeven@acm.nl, tel. (070) 722 2847 of met de heer Jasper Hoekstra, Jasper.Hoekstra@acm.nl, tel. (070) 722 2502. Het ontwerpbesluit kan worden ingezien via bijgevoegde link.

Met het ontwerp-toezeggingsbesluit, als bedoeld in artikel 49a, eerste lid, Mededingingswet, reageert het Bestuur op een aanvraag voor het bindend verklaren van een toezegging van Koninklijke KPN NV, Vodafone Libertel BV en T-Mobile Netherlands BV. De toezeggingen hebben betrekking op uitlatingen in het publieke domein ten nadele van de consument waartoe binnen de onderneming nog niet definitief is besloten. Het Bestuur is voornemens toewijzend op de aanvraag te beslissen.

Belanghebbenden kunnen schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken aan de Autoriteit Consument en Markt. Zienswijzen kunnen worden gestuurd naar onderstaand adres onder vermelding van bovenstaand zaaknummer.

Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
telefoon: (070) 72 22 000
telefax: (070) 72 22 355

Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar worden gemaakt. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de hierboven genoemde contactpersoon.

Nadat de termijn van terinzagelegging is verstreken, beslist het Bestuur, mede aan de hand van de naar voren gebrachte zienswijzen, op de aanvraag voor het bindend verklaren van de toezegging.

 

Documenten

Terinzagelegging ontwerpbesluit toezeggingen Mobiele operators (PDF - 457.69 KB)