Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verenigde Amstelhuizen – IJlanden (concentratiebesluit)

Op 11 oktober 2004 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat de Stichting Verenigde Amstelhuizen en de Stichting IJlanden voornemens zijn te fuseren, in de zin van artikel 27, onder a, van de Mededingingswet.

De Stichting Verenigde Amstelhuizen is een stichting naar Nederlands recht. Verenigde Amstelhuizen is actief op het gebied van zorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten voor ouderen, thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg via woon- en zorgcentra, verpleeghuizen en een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De Stichting IJlanden is een stichting naar Nederlands recht. IJlanden is actief op het gebied van AWBZ-zorg voor verstandelijk gehandicapten.

Na onderzoek van deze melding is de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht. Hij heeft geen reden om aan te nemen dat als gevolg van die concentratie een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd.

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit deelt mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de melding betrekking heeft, geen vergunning is vereist.

 

Bijlagen

Besluiten inzake concentraties in de meldingsfase in zaak 4120 (PDF - 99.58 KB)