Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpcodebesluit enkelvoudige storingsreserve

Wat is het doel van het besluit?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is van plan regels voor het inzetten van de reservecapaciteit op hoogspanningsnetten vast te leggen in de Netcode elektriciteit en heeft hiervoor een ontwerpbesluit op de website gepubliceerd. Dit ontwerpbesluit wordt gemaakt op voorstel van Netbeheer Nederland, maar de ACM heeft het voorstel van Netbeheer Nederland op een aantal punten aangepast.

Wat staat er in het besluit?

Om te garanderen dat de levering van elektriciteit bij uitval niet in gevaar komt moeten alle hoogspanningsnetten (EHS-netten en HS-netten) reservecapaciteit hebben zodat er altijd een ‘vluchtstrook’ beschikbaar is om stroom langs te vervoeren. Dit wordt de enkelvoudige storingsreserve of het n-1 criterium genoemd. Om extra transportcapaciteit voor duurzaam opgewekte energie beschikbaar te maken mag de reservecapaciteit sinds januari 2021 gebruikt worden voor het transporteren van stroom van wind- of zonneparken. Zo kunnen de nieuwe producenten worden aangesloten op de spitsstrook van het hoogspanningsnet.

De ACM heeft in het ontwerpbesluit voor wijziging van de Netcode twee opties genoemd voor een vergoeding die netbeheerders zouden moeten uitkeren als producenten die zijn aangesloten op een net zonder storingsreserve vanwege een uitval plotseling afgeschakeld worden. Namelijk door het vergoeden van daadwerkelijk geleden schade (vergelijkbaar met de vergoeding voor niet-marktgebaseerde redispatch) of door aan te sluiten bij de bestaande algemene compensatievergoeding bij uitval. De ACM vraagt belanghebbenden in het ontwerpbesluit te reageren op deze twee opties. De ACM stelt ook voor om netbeheerders ruimte te geven voor het gebruik van de spitsstrook op railsystemen. Dit gaat verder dan het voorstel van de netbeheerders en hiermee ontstaat nog meer ruimte voor het aansluiten van duurzame productie. Verder concretiseert de ACM de ontwerpcriteria voor de elektriciteitsnetten. Tenslotte worden ook de eisen vastgelegd die aan een aansluiting op een net zonder storingsreserve worden gesteld.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk of per mail een zienswijze in te dienen. De ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Staatscourant: Terinzagelegging van een ontwerpbesluit tot wijziging van de codes elektriciteit 

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Naar de actuele versies van de codes

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

Naar Codes energie wijzigen

 

Documenten

Ontwerp codebesluit enkelvoudige storingsreserve (PDF - 353.77 KB)
 

Bijlagen

Codewijzigingsvoorstel Netbeheer Nederland (PDF - 5.22 MB) Wijzigingsopdracht codewijzigingsvoorstel (PDF - 207.09 KB) Reactie wijzigingsopdracht Netbeheer Nederland (PDF - 2.5 MB)