Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Ontwerpbesluit ontheffing TenneT Noord-Nederland

09-04-2020

De Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) legt het ontwerpbesluit op aanvraag in de zin van artikel 37a van de Elektriciteitswet 1998 van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) tot ontheffing van de Netcode Elektriciteit ter inzage.

Er is een grote vraag naar transport voor de productie van duurzame elektriciteit in Noord-Nederland. TenneT reserveert normaal gesproken capaciteit voor het geval een storing optreedt. TenneT verzoekt om ontheffing van deze bepaling. Ook verzoekt TenneT om bij een storing geen congestiemanagement te hoeven toepassen.

Met dit besluit geeft de ACM TenneT ontheffing van verschillende bepalingen uit de Netcode elektriciteit zodat TenneT meer vermogen kan transporteren. De ACM geeft echter geen ontheffing voor congestiemanagement. TenneT zal met gedupeerde afnemers afspraken moeten maken over financiële vergoedingen tijdens een storing.

U vindt het ontwerpbesluit onderaan deze pagina.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies zes weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. Het ontwerp van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ten kantore van ACM (Zurichtoren, Muzenstraat 41 te Den Haag) ter inzage voor een periode van zes weken vanaf de datum van deze publicatie. Wanneer u de stukken wilt inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de Directie Energie van ACM (tel. 070-7222000).