Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp codebesluit niet gebruikte transportrechten (GOTORK)

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) heeft een ontwerp codebesluit opgesteld, naar aanleiding van het voorstel van Netbeheer Nederland met betrekking tot niet gebruikte transportrechten (GOTORK). Hiermee wordt het voor de netbeheerder mogelijk substantiële hoeveelheden onnodig gecontracteerd transportvermogen (hierna: GTV) beschikbaar te stellen aan andere netgebruikers. Om dit mogelijk te maken worden voorwaarden aan de Netcode elektriciteit toegevoegd. Deze verzameling van voorwaarden wordt aangeduid met de afkorting GOTORK, dit staat voor: ‘Gebruik Op Tijd Of Raak het Kwijt’. Voorheen werd hiervoor ook de uitdrukking use-it-or-lose-it (UIOLI) gebruikt.

Door het GTV van aangeslotenen, die daar geen volledig gebruik van maken, te kunnen verlagen krijgt de netbeheerder meer zekerheid over het toekomstig netgebruik van zijn aangeslotenen. Hierdoor hoeft de netbeheerder kleinere veiligheidsmarges aan te houden voor de verwachte natuurlijke groei in het net bij het bepalen van de toekomstige vraag naar transport. Als gevolg hiervan kunnen meer aanvragen om transport gehonoreerd worden en kan het net efficiënter gebruikt worden. In aanvulling hierop worden aangeslotenen gestimuleerd om kritisch te kijken of het aangehouden GTV noodzakelijk is.

Het verlagen van het GTV van een aangeslotene is een beperking van de rechten van de aangeslotene. Om deze reden maakt de ACM de toepassing van GOTORK enkel mogelijk onder specifieke voorwaarden. Zo kan dit o.a. alleen toegepast worden in congestiegebieden en bij substantiële hoeveelheden onnodig aangehouden GTV. Daarnaast gaat de netbeheerder eerst in overleg met de aangeslotene om vast te stellen in welke mate er sprake is van onnodig gecontracteerd transportvermogen.

Ten slotte kan GOTORK niet worden toegepast bij specifiek aangewezen aangeslotenen met een maatschappelijke functie.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk of per mail een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Ontwerp codebesluit niet gebruikte transportrechten (GOTORK) (PDF - 226.31 KB)