Kruimelpad

Ontwerp codebesluit handleiding Nestor

De ACM heeft een ontwerpbesluit opgesteld waarmee de bepalingen over de handleiding Nestor in de Aansluit- en transportcode gas RNB en in de Netcode elektriciteit worden gewijzigd. 

In de handleiding Nestor hebben de gezamenlijke netbeheerders gedetailleerde afspraken gemaakt over de wijze waarop netbeheerders storingen en andere kwaliteitsindicatoren registreren. De bepalingen in de codes verplichten netbeheerders om zich aan deze afspraken te houden. Dit zorgt ervoor dat de prestaties van netbeheerders onderling goed vergelijkbaar zijn.

Met dit besluit herformuleert de ACM deze bepalingen. De naam ‘handleiding Nestor’ wordt vervangen door een beschrijving van het document, namelijk: een werkwijze ter uniformering van de registratie van de kwaliteitsindicatoren. De versienummer en de vaststellingsdatum komen te vervallen. Deze wijziging zorgt ervoor dat het vanaf nu niet meer nodig is de codebepalingen over deze handleiding te wijzigingen zodra de gezamenlijke netbeheerders de Nestor-handleiding actualiseren.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie van de kennisgeving in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?