Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Ontwerp codebesluit beperking gebruik laagcalorisch gas grote afnemers

10-04-2020

De ACM heeft een ontwerpbesluit opgesteld over het voorstel van Netbeheer Nederland voor het wijzigen van de Aansluitcode gas LNB over het afschakelen en omschakelen van een aansluiting.

Aanleiding voor dit ontwerpbesluit is een wijziging van de Gaswet die voorziet in een vermindering van de vraag naar laagcalorisch gas door middel van een verbod voor de grootste afnemers om laagcalorisch gas te onttrekken van het landelijk gastransportnet. Hiertoe zullen de aansluitingen van de grootste afnemers van laagcalorisch gas door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet moeten worden afgesloten of worden omgeschakeld voor het gebruik van hoogcalorisch gas.

Met dit besluit stelt de ACM de procedure vast voor het afsluiten dan wel het omschakelen van de aansluiting van de grootste afnemers van laagcalorisch gas.  Het besluit bevat daarnaast een verplichting voor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet om medewerking te verlenen door de voor een ontheffingsaanvraag noodzakelijke informatie aan te leveren aan de afnemers.

Door een ontwerp van het besluit ter inzage te leggen en te publiceren op de website van de ACM hebben marktpartijen de gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

ACM merkt op dat zij deze wijziging van de Aansluitcode gas LNB niet eerder definitief zal vaststellen dan nadat de voorgestelde wetswijziging in werking is getreden.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?


U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. De ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?