Kruimelpad

Goedkeuring voorstel TenneT voor methodologie LTCC Hansa regio

De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) voor de langetermijn capaciteitsberekening voor de Hansa capaciteitsberekeningsregio goed. Het voorstel van TenneT bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 10 van de FCA Verordening een voorstel voor de methodologie voor de langetermijn capaciteitsberekening ontwikkelen. Op 19 juni 2019 ontving de ACM het voorstel van TenneT. Het voorstel omschrijft een methodologie voor de gemeenschappelijke capaciteitsberekeningsmethodologie voor langetermijntijdsbestekken binnen de Hansa regio.

De regulerende instanties hebben een aanvraag bij ACER ingediend voor verlenging van de deadline voor het besluit met zes maanden. Op 7 februari 2020 heeft ACER de aanvraag goedgekeurd. De deadline om het voorstel van TenneT goed te keuren was hiermee 3 juli 2020. De ACM kon het voorstel van TenneT echter niet goedkeuren. Daarom heeft de ACM op 3 juli 2020 aan TenneT verzocht het voorstel te wijzigen. Op 2 oktober 2020 heeft TenneT aan de ACM een gewijzigd voorstel voorgelegd.

Goedkeuring

In het besluit van 18 december 2020 keurt de ACM het voorstel van TenneT voor de langetermijn capaciteitsberekening voor de Hansa capaciteitsberekeningsregio goedgoed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de FCA Verordening. De regulerende instanties van de Hansa regio hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

Lees het bericht in de Staatscourant