Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek BritNed goedkeuring verdeling congestie-inkomsten (FCA Verordening)

BritNed Development Limited (hierna: BritNed) heeft het voorstel voor een nieuwe methodologie voor de verdeling van congestie-inkomsten uit de veiling van langetermijntransmissierechten aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

De veiling van langetermijntransmissierechten bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM). Dit voorstel is er daar één van.

Het voorstel

Netbeheerders veilen grensoverschrijdende langetermijntransmissierechten. De opbrengsten uit deze veilingen heten congestie-inkomsten.

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 57 van de FCA Verordening een voorstel indienen voor een methodologie voor het onderling verdelen van congestie-inkomsten die afkomstig zijn van de veiling van langetermijntransmissierechten.

BritNed heeft deze methodologie op 14 juni 2018 aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie van de regio een besluit nemen. Dit is vermoedelijk 18 december 2018.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 6 juli 2018.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/18/032644.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Verzoek BritNed goedkeuring verdeling congestie-inkomsten (PDF - 2.5 MB)