Kruimelpad

Besluit

Codebesluit normering spanningsdips

19-10-2020

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) neemt een besluit tot het wijzigen van de voorwaarden van de Netcode elektriciteit. Met het besluit wordt de norm voor spanningsdips in hoogspannings- en middenspanningsnetten vastgesteld.

Wat zijn spanningsdips?

Een spanningsdip is een plotselinge en kortstondige verlaging van de spanning tussen 90% en 1% van de nominale waarde van de spanning, gevolgd door een herstel van deze spanning. De duur van de spanningsdip ligt tussen 10 millisecondes en 5 seconden. Spanningsdips kunnen leiden tot grote problemen, zoals het uitvallen van productieprocessen en kwaliteitsproblemen. Dit geldt met name voor de grote industrie. Een aansluiting van consumenten zal niet snel problemen ondervinden van spanningsdips. Door spanningsdips kunnen de apparaten kapot gaan en kunnen industriële processen uitvallen. Spanningsdips treden een paar keer per jaar op. Om te voorkomen dat ze te vaak voorkomen moeten netbeheerders ze monitoren en wordt er met deze codewijziging een norm opgenomen over een aantal van de toegestane spanningsdips. Als de norm wordt overschreden, moeten netbeheerders optreden en de netkwaliteit verbeteren.

Wat is het doel van het besluit?

Door de vaststelling van de norm voor spanningsdips wordt duidelijkheid gegeven aan industriële afnemers wat zij mogen verwachten ten aanzien van de spanningskwaliteit. De norm is gebaseerd op een vijfjaarsgemiddelde. Ook wordt bepaald op welke plaats er wordt gemeten en daarmee gemonitord.

Proces tot aan het besluit

Op 8 april 2020 heeft de ACM het ontwerpbesluit gepubliceerd, naar aanleiding van een voorstel tot wijziging van de Netcode, van Netbeheer Nederland. Daarop zijn zienswijzen binnengekomen van Netbeheer Nederland, VEMW, en Energie Nederland. Naar aanleiding van deze zienswijzen heeft de ACM een hoorzitting georganiseerd waaraan deze partijen hebben deelgenomen. De zienswijzen en de hoorzitting hebben geleid tot een aantal wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. Terwijl op de aansluitingen op EHS (220 en 380 kV) en HS (110 en 150 kV) netten spanningskwaliteit continu wordt gemonitord wordt er de spanningskwaliteit in de laag- middenspanningsnetten gemonitord aan de hand van een steekproef van 250 weekmetingen per netvlak. Deze wijzigingen zien onder meer op de manier waarop de steekproef wordt uitgevoerd en de plaats van meten in middenspanningsnetten. De wijzigingen worden besproken in hoofdstuk 6 van de toelichting bij het besluit.

Lees het bericht in de Staatscourant 

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). Het postadres is: Postbus 20021, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt zijn ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?