Kruimelpad

Besluit

Codebesluit implementatie van de HVDC Verordening

07-10-2019

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland. Dit voorstel wijzigt de voorwaarden in de Netcode elektriciteit. Aanleiding voor Netbeheer Nederland voor dit voorstel is de implementatie van de Verordening (EU) 2016/1447 van de Commissie van 26 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting op het net van hoogspanningsgelijkstroomsystemen en op gelijkstroom aangesloten power park modules (hierna: HVDC Verordening).

Lees het besluit in de Staatscourant 

HVDC (High Voltage Direct Current) staat voor gelijkstroomverbindingen met hoge spanning. De HVDC verordening schrijft eisen voor waaraan een gelijkstroomverbinding moet voldoen indien deze op het wisselstroomnet van de Transmissie Systeem Beheerder (hierna: TSB) aangesloten wordt. Het doel is om het de wisselstroomnetten stabiel te houden. De HVDC Verordening geldt grotendeels voor nieuwe HVDC verbindingen. Op bestaande HVDC verbindingen heeft de HVDC Verordening geen noemenswaardig effect.

De HVDC Verordening schrijft een aantal eisen inhoudelijk voor. Andere eisen mogen, binnen bepaalde bandbreedtes, door de landelijke netbeheerder aan de toezichthouder worden voorgesteld. De gezamenlijke netbeheerders hebben deze eisen via deze codewijziging aan de ACM voorgesteld.

De ACM keurt in dit besluit de voorgestelde eisen goed. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit in beroep.

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Meer in deze zaak