Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Ontwerp codebesluit HVDC

02-04-2019

Netbeheer Nederland heeft een codewijzigingsvoorstel ter goedkeuring bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ingediend. Dit voorstel wijzigt de Netcode Elektriciteit. Het voorstel implementeert EU Verordening 2016/631 tot vaststelling van een netcode die gaat over eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net.

Het voorstel wijzigt hoofdstuk 6 en enkele randnummers in de hoofdstukken 13 en 14 van de Netcode Elektriciteit. Het heeft betrekking op H(igh)V(oltage)D(irect)C(urrent) systemen en stelt eisen aan de aansluiting op het AC-transmissiesysteem.

Het voorstel draagt op die manier bij aan het waarborgen van eerlijke mededingingsvoorwaarden op de interne elektriciteitsmarkt, de systeemveiligheid, integratie van hernieuwbare energiebronnen en het vergemakkelijken van de Uniebrede handel in elektriciteit.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?