Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Advies drinkwatertarieven 2021

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de ACM gevraagd bij de beoordeling van de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2021, net als bij de toetsing over 2020, een selectie van specifieke toetsen uit te voeren. De ILT heeft daartoe een overzicht van de uit te voeren toetsen opgesteld. De ACM heeft haar bevindingen in één generiek adviesrapport vastgelegd. In dit rapport staat per drinkwaterbedrijf beschreven welke elementen bij de totstandkoming van de tarieven 2021 niet (geheel) voldoen aan het wettelijk kader, en waar dus ruimte voor verbetering is, of waar volgens het toetsingskader onvoldoende informatie of toelichting is gegeven.

Achtergrond

De drinkwatertarieven dienen op transparante wijze tot stand te komen, non-discriminatoir te zijn en alleen de relevante kosten voor drinkwatertaken te dekken. In 2016 was de belangrijkste bevinding dat – ondanks de introductie van een kostprijsmodel – op een aantal punten onvoldoende sprake was van transparantie.

Bij de toetsing van de tarieven 2018 is gebleken dat de drinkwaterbedrijven de tekortkomingen grotendeels weggenomen hebben. Vanwege de geconstateerde verbeteringen heeft de ILT de ACM sinds 2019 verzocht een selectie van de toetsen uit te voeren, onder meer op de belangrijkste verbeterpunten.

Conclusie

Vanwege de gerichte toetsing van de tarieven 2021 is de ACM enkel in staat om een conclusie te trekken op basis van de toetsen die dit jaar zijn uitgevoerd. Uit de toetsen die de ACM heeft verricht is gebleken dat de drinkwaterbedrijven grotendeels in overeenstemming met de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling handelen.

De drinkwaterbedrijven hebben de afgelopen jaren belangrijke stappen hebben gezet in de transparantie van de kosten van drinkwater en het verstrekken van inzicht in de kostenscheiding van drinkwater en niet-drinkwater. De classificatie van activiteiten, waarvoor speciale aandacht was in deze toetsingsronde, is grotendeels in lijn met de wettelijke vereisten. Ten aanzien van levering aan grootverbruikers is verduidelijking en meer eenduidigheid mogelijk. De ACM constateert verder dat verschillende drinkwaterbedrijven de kosten van buitenlandse activiteiten corrigeren met de bijbehorende opbrengsten van die activiteiten, dit is volgens de ACM niet in lijn met het drinkwaterbesluit. In deze toetsingsronde is ook de gerealiseerde kostenefficiëntie van drinkwaterbedrijven aan bod gekomen. De ACM heeft geconstateerd dat drinkwaterbedrijven veelal een eigen invulling geven aan efficiëntieverbeteringen en dat een duidelijk toetsingskader om de toets objectief uit te kunnen voeren ontbreekt.

Zonder bovenstaande conclusies teniet te doen merkt de ACM op dat het per drinkwaterbedrijf verschilt in welke mate er verbetering is gerealiseerd.

 

Documenten

Advies drinkwatertarieven 2021 (PDF - 338.48 KB)
 

Zie ook