Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Informatie voor bedrijven en personen over betalen boetes

Heeft u of uw bedrijf een bestuurlijke boete gekregen van de ACM? Dan is het belangrijk om de boete op tijd te betalen. Als u de boete niet op tijd betaalt, kan dat namelijk leiden tot extra kosten. Hieronder lichten wij toe wat de procedure is en hoe u deze extra kosten kunt voorkomen.

Wanneer moet u de boete betalen?

U moet de boete binnen 6 weken betalen. Heeft u bezwaar gemaakt tegen de boete of rechtstreeks beroep ingesteld bij de rechtbank? Dan moet u de boete binnen 24 weken na verzending van het boetebesluit betalen. Als de ACM het besluit op uw bezwaar neemt voordat deze 24 weken zijn verstreken, moet u de boete betalen op de dag dat dit besluit aan u wordt toegestuurd.

Wat gebeurt er als u de boete niet op tijd betaalt?

U bent dan in verzuim. Dit heeft tot gevolg dat u ook wettelijke rente moet betalen. De hoogte van de wettelijke rente kunt u terug vinden op de website van de rijksoverheid. Deze wettelijke rente komt bovenop het boetebedrag. U maakt dus extra kosten. U voorkomt die kosten door de boete op tijd te betalen.

Als u de boete niet op tijd betaalt, zal de ACM de boete invorderen. In dat geval ontvangt u een aanmaning van de ACM. De ACM geeft u dan de gelegenheid om de boete binnen 10 werkdagen alsnog te betalen. U betaalt dan wel wettelijke rente over de dagen dat u te laat bent met betalen. Betaalt u de boete nog steeds niet, dan zal de ACM een dwangbevel tegen u uitbrengen. De ACM legt dan beslag op bijvoorbeeld uw bankrekening of op onroerende zaken. Naast het openstaande boetebedrag en wettelijke rente betaalt u dan ook de invorderings- en executiekosten.

Wilt u een betalingsregeling?

Het is mogelijk dat u de boete niet in een keer kunt betalen. U heeft bijvoorbeeld te weinig banksaldo of u kunt niet op een andere manier geld vrijmaken. U kunt dan bij de ACM om een betalingsregeling vragen. Voor een betalingsregeling hanteert de ACM de volgende uitgangspunten.

De ACM verleent geen uitstel van betaling totdat alle procedures tegen het boetebesluit zijn afgerond. Een betalingsregeling vangt aan met betaling van dat gedeelte van de boete dat ineens kan worden betaald. De ACM hanteert daarbij een minimum van 10% van het boetebedrag. Het resterende boetebedrag en de verschuldigde wettelijke rente worden vervolgens in termijnen betaald. De ACM hanteert een maximale looptijd van de betalingsregeling van twee jaar.

U vraagt een betalingsregeling aan door een formulier in te vullen en uw verzoek met financiële stukken te onderbouwen. Dit formulier kunt u vervolgens opsturen naar de Autoriteit Consument en Markt, Directie Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den Haag. Nadat de ACM uw aanvraag heeft beoordeeld, krijgt u een besluit van de ACM waarin staat binnen welke termijn u de boete betaalt. Wees u ervan bewust dat u gedurende de looptijd van de regeling wel wettelijke rente betaalt.

Kunt u de boete binnen een jaar betalen? Vul dan het formulier ‘Aanvraag kortlopende betalingsregeling’ in. De ACM gaat akkoord met elk redelijk voorstel waarbij de boete binnen één jaar wordt betaald. Lukt het u niet om de boete binnen een jaar te betalen, dan kunt u om een iets langere regeling vragen. Vult u daarvoor het formulier ‘Aanvraag langlopende betalingsregeling’ in.

U moet het formulier volledig invullen en de gevraagde gegevens aanleveren. De informatie die u toestuurt, heeft de ACM nodig om uw verzoek goed te beoordelen en uw betalingscapaciteit vast te stellen.

Bent u het niet eens met de betalingsregeling?

U kunt dan bezwaar maken tegen het besluit dat de ACM op uw aanvraag om een betalingsregeling heeft genomen. Dit bezwaar kunt u indienen bij de Autoriteit Consument en Markt, Directie Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den Haag. Als u het niet eens bent met de boete, moet u daar apart bezwaar tegen maken.

Uw bezwaar schorst de lopende betalingsverplichtingen niet. Als de ACM in de betalingsregeling bijvoorbeeld heeft vastgelegd dat u 40% van het boetebedrag op 1 mei betaalt, bent u verplicht dat te doen en kan de ACM overgaan tot invordering. U kunt dit op dat moment alleen nog voorkomen door een voorlopige voorziening aan te vragen bij de bestuursrechter. De bestuursrechter beslist dan of u de betalingsverplichting moet nakomen.

Heeft u nog vragen?

Als u vragen heeft over de betalingsregeling, kunt u contact opnemen met de Afdeling Finance & Controle van de ACM, telefoonnummer: 070 - 722 20 00.