Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijze EFET en MPP op voorstel TenneT opsplitsen langetermijncapaciteit

De European Federation of Energy Traders (EFET) en het Market Parties Platform (MPP) hebben een zienswijze ingediend op het voorstel van TenneT TSO B.V. voor het opsplitsen van de langetermijncapaciteit voor de Core regio.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 16 van de FCA Verordening een voorstel voor het opsplitsen van de langetermijncapaciteit in de Core regio ontwikkelen. Op 27 augustus 2019 ontving de ACM het voorstel van TenneT.

Het voorstel ziet op een methodologie voor het op gecoördineerde wijze opsplitsen van zoneoverschrijdende capaciteit op de lange termijn tussen verschillende langetermijntijdsbestekken binnen de capaciteitsberekeningsregio Core. De methodologie moet volgens de FCA Verordening aan de indekkingsbehoeften van de marktdeelnemers voldoen, in overeenstemming zijn met de capaciteitsberekeningsmethodologie en niet tot gevolg hebben dat de mededinging wordt belemmerd.

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie van de regio een besluit nemen. Dit is vermoedelijk 27 februari 2020.

Wat houdt de zienswijze van EFET en MPP in?

EFET en MPP geven in hun zienswijze aan dat marktpartijen behoefte hebben aan een volledige year-ahead veiling van de berekende langetermijncapaciteit en dat het voorstel daar niet aan tegemoet komt. De zienswijze verwijst ook naar de optie om de year ahead veilingen vorm te geven op een wijze die het mogelijk maakt dat de biedingen van marktpartijen het opsplitsen tussen jaarcapaciteit en maandcapaciteit bepalen. Bovendien hebben EFET en MPP bezwaar tegen het feit dat er afwijkende regels gelden voor HVDC interconnectoren.

Wat doet ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor ACM omdat deze ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming.

 

Documenten

Zienswijze EFET en MPP voorstel TenneT opsplitsen capaciteit Core (PDF - 79.17 KB)