Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Goedkeuring splitsen langetermijncapaciteit Core TenneT (FCA Verordening)

De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) voor het opsplitsen van zoneoverschrijdende capaciteit op de lange termijn voor de Core regio goed.

Het opsplitsen van zoneoverschrijdende capaciteit op de lange termijn voor de Core regio bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 16 van de FCA Verordening een voorstel voor het opsplitsen van zoneoverschrijdende capaciteit op de lange termijn voor de Core regio ontwikkelen. 

Op 27 augustus 2019 ontving de ACM het voorstel voor het opsplitsen van zoneoverschrijdende capaciteit op de lange termijn voor de Core regio van TenneT. Het voorstel ziet op een methodologie voor het op gecoördineerde wijze opsplitsen van zoneoverschrijdende capaciteit op de lange termijn tussen verschillende langetermijntijdsbestekken binnen de capaciteitsberekeningsregio Core. De methodologie moet volgens de FCA Verordening aan de indekkingsbehoeften van de marktdeelnemers voldoen, in overeenstemming zijn met de capaciteitsberekeningsmethodologie en niet tot gevolg hebben dat de mededinging wordt belemmerd.

Dat voorstel kon door de ACM niet worden goedgekeurd. Daarom heeft de ACM op 12 maart 2020 aan TenneT verzocht het voorstel te wijzigen. Op 19 mei 2020 heeft TenneT aan de ACM een gewijzigd voorstel voorgelegd.

Goedkeuring

In het besluit van 29 juli 2020 keurt de ACM het voorstel voor het opsplitsen van zoneoverschrijdende capaciteit op de lange termijn voor de Core regio goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de FCA Verordening. 

De regulerende instanties van de Core regio hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Lees het bericht in de Staatscourant

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

Naar het Staatscourantbericht

 

Documenten

Goedkeuring splitsen langetermijncapaciteit Core TenneT (FCA Verordening) (PDF - 475.86 KB) Bijlage 2 bij Goedkeuring splitsen langetermijncapaciteit Core TenneT (FCA Verordening) (PDF - 950.52 KB)