Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Voorstel TenneT classificatie activering balanceringsbiedingen

05-02-2019

TenneT heeft het voorstel de classificatiemethode voor de activering van balanceringsenergiebiedingen aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

De classificatiemethode bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

EB Verordening

Op 18 december 2017 is Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (hierna: EB Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de Europese balanceringsmarkten te integreren en te harmoniseren. Hiervoor wordt een reeks technische, operationele en marktregels vastgesteld voor het beheer van de werking en integratie van nationale balanceringsmarkten tot één Europese balanceringsmarkt.

Op grond van de EB Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM). Dit voorstel is er daar één van.

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders moeden volgens artikel 29(3) van de EB Verordening een voorstel voor de classificatiemethode voor de activering van balanceringsenergiebiedingen ontwikkelen. Op 19 december 2018 ontving de ACM het voorstel van TenneT.

Dit voorstel ziet op de classificatiemethode voor de activering van balanceringsenergiebiedingen. Netbeheerders kunnen biedingen voor balanceringsenergie naast het balanceren van het systeem ook voor andere doeleinden gebruiken om zo het transmissienetwerk binnen de operationele veiligheidsgrenzen te houden. Het voorstel van Europese netbeheerders bepaalt hoe deze inzet door netbeheerders geclassiceerd moet worden. Het voorstel omvat nu twee classicificaties: balancing en system constraints.

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie van de Europese Unie een besluit nemen. Dit is vermoedelijk 19 juni 2019.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

Een mededeling van de terinzagelegging van de aanvraag is gepubliceerd in de Staatscourant. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 4 maart 2019.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post of per e-mail insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/18/034392.

Per e-mail: secretariaat.DE@acm.nl

Per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.