Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek TenneT goedkeuring specifiek product balanceringscapaciteit

TenneT TSO B.V. heeft een voorstel voor een specifiek product voor balanceringscapaciteit aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

EBGL Verordening

Op 18 december 2017 is Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (hierna: EBGL), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de Europese balanceringsmarkten te integreren. Hiervoor wordt een reeks technische, operationele en marktregels vastgesteld voor het beheer van de werking van balanceringsmarkten. Op grond van de EBGL Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Het voorstel

Op basis van de EB Verordening kan een transmissiesysteembeheerder een voorstel opstellen voor de definitie en het gebruik van een specifiek product voor balanceringscapaciteit. ACER, het Europese agentschap voor energietoezichthouders, heeft op 17 juni 2020 een besluit genomen over standaardproducten voor balanceringscapaciteit. Volgens dat besluit moeten deze producten per 18 december 2021 ingevoerd zijn.

Het product voor balanceringscapaciteit dat TenneT vanaf 18 december 2021 zal toepassen, voldoet aan het standaardproduct voor balanceringscapaciteit zoals gedefinieerd door ACER, op één punt na: anders dan het ACER besluit voorschrijft, is het contracteren van balanceringscapaciteit door TenneT nog niet gekoppeld aan de verplichting om ook biedingen voor het standaardproduct voor balanceringsenergie uit frequentieherstelreserves met automatische activering (hierna: aFRR balanceringsenergie) in te dienen. TenneT wil dit standaardproduct voor aFRR balanceringsenergie pas toepassen op het moment dat TenneT deel zal nemen aan het Europese platform voor uitwisseling van aFRR balanceringsenergie. Dit is ten vroegste op 24 juli 2022, maar TenneT kan hiervoor een derogatie van maximaal twee jaar aanvragen.

Om deze reden vraagt TenneT om goedkeuring van een tijdelijk specifiek product voor balanceringscapaciteit dat niet gekoppeld is aan het standaard product voor aFRR balanceringsenergie.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 20 juli 2021.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post of per e-mail insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/21/052538.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

graag in kopie aan Secretariaat.DE@acm.nl

per e-mail:
ACM-Post@acm.nl, graag in kopie aan Secretariaat.DE@acm.nl

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Aanvraag TenneT specifiek product balanceringscapaciteit (PDF - 1.5 MB)