Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Verzoek BritNed goedkeuring BritNed Access Rules 2021

12-11-2020

BritNed Development Limited (hierna: BritNed) heeft aan de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) een verzoek voorgelegd tot goedkeuring van het voorstel voor de BritNed Access Rules 2021.

Het voorstel

Nederland is met het Verenigd Koninkrijk verbonden door de BritNed-kabel. Deze verbinding is in het beheer van een commerciële partij, BritNed Development Limited (BritNed). Voor de toegang tot de handel op deze verbinding hanteert BritNed toegangsvoorwaarden (Access Rules).

Het voorstel omvat de Acces Rules van BritNed voor 2021. Dit houdt verband met het aflopen op 31 december 2020 van de overgangsperiode die afgelopen 1 maart van kracht is geworden na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU afgelopen februari. Wanneer het Verenigd Koninkrijk en de EU niet tot een overeenkomst komen, dan wordt de BritNed-kabel een verbinding met een derde land. BritNed gaat dan de capaciteit op zijn verbinding expliciet veilen.

Deze veilingregels zijn zogenoemde congestiebeheersprocedures. Deze congestiebeheersprocedures dient BritNed ter goedkeuring aan de ACM voor te leggen. Met dit voorstel voldoet BritNed hieraan. De ACM verleent overeenkomstig het “Besluit grensoverschrijdend net Nederland – Verenigd Koninkrijk na Brexit” goedkeuring aan dit voorstel indien uit toetsing blijkt dat de methoden en voorwaarden redelijk, objectief, marktconform, niet-discriminatoir, transparant en in het belang van een goede marktwerking zijn.

Deze nieuwe Access Rules vervangen dan de huidige.

Lees het bericht in de Staatscourant 

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 26 november 2020.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/20/042079.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat.DE@acm.nl

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.