Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank over prioritering van handhavingsverzoek

De rechtbank Rotterdam heeft op 14 augustus 2023 geoordeeld dat de ACM het handhavingsverzoek met toepassing van haar prioriteringsbeleid heeft kunnen afwijzen.

Eiser heeft bij de ACM geklaagd over het allocatiebeleid rondom winkelruimten op luchthaven Schiphol. Specifiek gaat het om het gedeelte na de douane, het zogeheten airside gedeelte. Ook richt de klacht zich tegen de hoogte van de handelsmarges die gevoerd worden in drankenwinkels in dit gebied. Volgens eiser zou zowel sprake zijn van een inbreuk op artikel 6 van de Mededingingswet als op artikel 24 van de Mededingingswet.

Na initieel onderzoek heeft de ACM ertoe besloten om geen nader onderzoek te doen. De ACM acht het niet aannemelijk dat er sprake is van een overtreding van de Mededingingswet. Om dit nader te onderzoeken is diepgaand economisch en juridisch onderzoek noodzakelijk. Dit vergt een aanzienlijke inzet van mensen en middelen die dan niet beschikbaar zijn voor andere zaken met bijvoorbeeld een groter maatschappelijk belang. De ACM acht nader onderzoek dan ook niet doeltreffend. Ook is het direct betrokken maatschappelijk belang bij handhaving en de mogelijke schade voor de consumentenwelvaart beperkt. De ACM heeft het handhavingsverzoek onder verwijzing naar haar prioriteringsbeleid afgewezen (het prioriteringsbesluit).

Tegen dit besluit heeft eiser bezwaar ingediend met daarbij het verzoek om rechtstreeks beroep, de ACM heeft ingestemd met dit verzoek. De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard, dit betekent dat het prioriteringsbesluit van de ACM in stand blijft. De rechtbank oordeelde dat de ACM zich voldoende gemotiveerd op het standpunt heeft gesteld dat er veel en diepgaand onderzoek vereist zou zijn om vast te stellen of er sprake is van een overtreding en dat het bestaan van een overtreding erg onzeker is. Voorts volgt de rechtbank het standpunt van de ACM dat ook als er sprake zou zijn van een overtreding, de schade voor de consumentenwelvaart beperkt is en het maatschappelijk gewicht van dergelijk onderzoek verhoudingsgewijs beperkt. De ACM heeft het handhavingsverzoek met toepassing van haar prioriteringsbeleid kunnen afwijzen.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen de uitspraak van de rechtbank bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).