Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa bevestigt onderzoek in kunsthandel

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bevestigt dat zij bedrijfsbezoeken heeft gebracht aan verschillende kunsthandelaren die handelen in schilderijen via veilingen.

De NMa legt bedrijfsbezoeken af bij een vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet zoals afspraken over prijzen en marktverdeling. Doel is om materiaal te verzamelen om te bepalen of daadwerkelijk van een overtreding sprake is. Het feit dat de NMa deze bedrijfsbezoeken brengt, wil nog niet zeggen dat de bedrijven in kwestie zich schuldig hebben gemaakt aan concurrentiebeperkend gedrag en zegt nog niets over de mogelijke uitkomst van het onderzoek. De NMa kan nog geen uitspraken doen over de verwachte duur van het onderhavige onderzoek.

De procedure van het onderzoek ziet er verder als volgt uit. Als de NMa op basis van het onderzoek tot de conclusie komt dat er sprake is van een redelijk vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet, kan de NMa rapport opmaken. Naar aanleiding van het rapport kan men zich zowel schriftelijk als mondeling verdedigen. Na de betrokken partijen gehoord te hebben, beslist de NMa of de overtreding kan worden vastgesteld, en zo ja welke sanctie wordt opgelegd.

Deelnemers aan een kartel kunnen op grond van de clementieregeling van de NMa strafvermindering krijgen. Ook een kartelondersteuner of een betrokken natuurlijk persoon kan een beroep doen op deze clementieregeling. Zie voor meer informatie over de clementieregeling van de NMa.

De NMa hecht veel waarde aan signalen, bij voorkeur onderbouwd met documenten, die zij krijgt van consumenten en ondernemingen over mogelijke overtredingen van de Mededingingswet. Met deze signalen kan de NMa haar kennis van een bepaalde sector vergroten en mogelijke overtredingen opsporen. De NMa krijgt jaarlijks zo'n 2500 signalen over mogelijke overtredingen van de Mededingingswet.