Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Toezeggingsbesluit Kunstveilingen

Het Toezeggingsbesluit 

Met dit toezeggingsbesluit reageert de Raad toewijzend op aanvragen voor het bindend verklaren van toezeggingen van de kunsthandelaren zoals genoemd in bijgaand besluit. De toezeggingen zijn erop gericht om de concurrentieprikkels bij het aankopen van schilderijen op veilingen te vergroten en mededingingsrisico’s die bij deze veilingen kunnen optreden voor de toekomst weg te nemen De bindende verklaring strekt ertoe te voorkomen dat wordt gehandeld in strijd met artikel 6, eerste lid, Mededingingswet.

Procedure

Het besluit is als ontwerpbesluit vanaf 12 december 2012 tot en met 5 februari 2013 ter inzage gelegd. Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld een schriftelijke danwel mondelinge zienswijze af te geven. Naar aanleiding hiervan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Het toezeggingsbesluit is op 26 februari 2013 bekendgemaakt aan de aanvragers.

Het besluit zal, overeenkomstig artikel 3:44, eerste lid, onderdeel a, Awb, vanaf 27 februari 2013 ter inzage worden gelegd. Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken; de termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit overeenkomstig artikel 3:44, eerste lid, onderdeel a, Algemene wet bestuursrecht ter inzage is gelegd.

Het besluit en de bijbehorende stukken kunnen door belanghebbenden tijdens kantooruren worden ingezien ten kantore van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Muzenstraat 81, 2511 WB te Den Haag. Op verzoek wordt gratis een afschrift van de ter inzage gelegde stukken verstrekt. Hiervoor kun u contact opnemen met Kelly Vink-Teeven te bereiken via kelly.vink-teeven@acm.nl of via telefoonnummer 070 - 330 1387.
 

Documenten

Toezeggingsbesluit Kunstveilingen (PDF - 82.39 kB)