Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp Methodebesluit RNB elektriciteit

Met dit besluit geeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) uitvoering aan artikel 41, lid 1 van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). Op grond hiervan moet de Raad de methode tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering (hierna: x-factor), de methode tot vaststelling van de kwaliteitsterm (hierna: q-factor) en de methode tot vaststelling van het rekenvolume van elke tariefdrager van elke dienst waarvoor een tarief wordt vastgesteld (hierna: rekenvolumina ) vaststellen. Dit wetsartikel is dus voor de Raad de bevoegdheidsgrondslag voor dit besluit.

Ingevolge artikel X van de Wet van 23 november 2006 tot wijziging van de Elektriciteitswet van 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent onafhankelijk netbeheer (hierna: Won) is de looptijd van de besluiten die de Raad op 27 juni 2006 heeft vastgesteld voor het jaar 2007 tot en met het jaar 2009 van rechtswege beperkt tot één jaar. De Raad stelt dit besluit vast voor het jaar 2008 tot en met het jaar 2010 (hierna: vierde reguleringsperiode).

Dit besluit is van toepassing op de netbeheerders die elektriciteit distribueren over netten met een fijnmazig, regionaal karakter (hierna: regionale netbeheerders elektriciteit). Voor de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet, TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) stelt de Raad separaat de methode van regulering vast .

 

Bijlagen

Ontwerp Methodebesluit elektriciteit vierde periode (PDF - 1.4 MB) Begeleidende brief publicatie methodebesluit elektriciteit vierde periode (PDF - 85.76 KB) Ter inzage legging ontwerp methodebesluit elektriciteit vierde regeluringsperiode (PDF - 96.71 KB)