Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Derde Reguleringsperiode - regionale netbeheerders gas

In de Gaswet staat dat de NMa de kortingen ter bevordering van een doelmatige bedrijfsvoering (x-factoren) in een besluit vaststelt voor elk bedrijf in Nederland dat beheerder is van een gasnetwerk. De x-factoren worden toegepast op de inkomsten van een netbeheerder die hij behaalt met een vooraf bepaalde afzet (rekenvolumina). De wijze waarop de NMa deze x-factoren vaststelt is vastgelegd in een besluit. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen netbeheerders die gas distribueren over netten met een fijnmazig, regionaal karakter (regionale netbeheerders) en de netbeheerder van het landelijk gastransportnet (Gas Transport Services B.V.).

In de periode 2007-2008 heeft de NMa deze besluiten inzake de regulering van de regionale netbeheerders gas voorbereid na overleg met de gezamenlijke netbeheerders en representatieve organisaties van partijen op de markt. Op deze pagina vindt u relevante informatie over de vormgeving en de voorbereiding van het besluit inzake de regulering van de regionale netbeheerders gas.

De NMa heeft op 25 april 2008 voor de derde reguleringsperiode (1 januari 2008 tot en met 31 december 2010) het besluit met de methode tot vaststelling van de x-factor en van de rekenvolumina vastgesteld. Op grond van artikel 3:44 en 3:11 van de Awb en artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur heeft de Raad enkele onderdelen van dit besluit niet openbaar gemaakt. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Tevens heeft de NMa op 25 april 2008 de x-factoren en rekenvolumina als bedoeld in artikel 81a van de Gaswet vastgesteld. Deze besluiten bevatten de x-factor en de rekenvolumina voor de regionale netbeheerders gas in de derde reguleringsperiode. Op grond van artikel 3:44 en 3:11 van de Awb en artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur heeft de Raad enkele onderdelen van deze besluiten niet openbaar gemaakt.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van deze besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.