Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar boete niet-meewerken natuurlijke persoon X

Zaak 5706 Natuurlijke persoon [VERTROUWELIJK] betreft een overtreding van artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht (Awb). De natuurlijke persoon heeft geweigerd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar overtredingen van artikel 6 Mededingingswet en artikel 81 EG-Verdrag in de boomkwekerijsector. In deze zaak ging het om een ex-werknemer van een van de bij dit onderzoek betrokken ondernemingen. De medewerkingsplicht van artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht strekt zich uit over een ieder, en geldt derhalve ook voor ex-werknemers. Naar aanleiding van deze overtreding is aan de natuurlijke persoon op 23 juli 2007 een boete van EUR 10.000 opgelegd. In augustus 2007 heeft de natuurlijke persoon bezwaar gemaakt tegen dit besluit, waarbij hij aanvoerde dat hij niet mee kón werken, omdat tegen hem strafrechtelijke, fiscaalrechtelijke en civielrechtelijke procedures lopen en dat meewerken met de NMa zijn positie in die zaken zou kunnen schaden. Omdat deze procedures een zodanige druk creëerden, kan hem van de overtreding geen verwijt worden gemaakt, zo stelde hij. In het besluit op bezwaar stelt de NMa dat de natuurlijke persoon met het verklaren bij de NMa geen risico liep dat hij zichzelf zou incrimineren. Wat er van de aangevoerde druk ook zij, dit kan er niet toe leiden dat de natuurlijke persoon daarom in het geheel niet mee hoeft te werken. Hij had er voor kunnen kiezen mee te werken, maar niet te antwoorden op die concrete vragen waarmee hij zijn positie in andere zaken zou kunnen schaden. De raadsman van de natuurlijke persoon had hier een rol in kunnen spelen. Hetgeen de natuurlijke persoon aanvoert met betrekking tot de ervaren druk er derhalve niet toe kan leiden dat hem ten aanzien van de overtreding geen verwijt kan worden gemaakt. Het bezwaar is ongegrond.

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar boete niet-meewerken natuurlijke persoon X (PDF - 108.11 KB)